Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Agnieszka Bralska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: 

Do właściwości Wydziału Obsługi Mieszkańców i Komunikacji należy prowadzenie spraw związanych  z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, wymagań w stosunku do osób uprawnionych do kierowania pojazdami, krajowego transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego przewozu drogowego, a w szczególności:

 1. rejestracja pojazdów,
 2. czasowa rejestracja pojazdów,
 3. wyrejestrowanie pojazdów z ruchu,
 4. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 5. wydawanie kart pojazdu oraz dokonywanie w nich stosownych wpisów,
 6. dokonywanie zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu (jeżeli była wydana), w przypadku zmiany stanu faktycznego,
 7. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu,
 8. wydawanie wtórników i wymiana dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę)  i tablic rejestracyjnych,
 9. zwracanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zatrzymanych przez organy do tego uprawnione,
 10. kontrola spełnienia przez posiadaczy pojazdów obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia „OC",
 11. wpisywanie i wykreślanie zastrzeżeń w pozwoleniach czasowych, dowodach rejestracyjnych, kartach pojazdu określonych przepisami ustawy, w szczególności: zastawów rejestrowych sądowych oraz adnotacji urzędowych,
 12. kierowanie na dodatkowe badanie techniczne w celu ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 13. prowadzenie spraw z zakresu usuwania pojazdów w trybie art. 130 a ustawy - Prawo  o ruchu drogowym, w szczególności:
  1. przygotowywanie dokumentacji w celu wystąpienia z wnioskami do sądu  o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych o zapłacie kosztów związanych  z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,
  3. przekazywanie właściwym naczelnikom urzędów celnych usuniętych pojazdów  w przypadku stwierdzenia, że nie są zarejestrowane w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
  4. prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierzanie ich wykonywania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
  5. przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów,
 14. sporządzanie co najmniej raz na kwartał protokołów zniszczenia tablic rejestracyjnych oraz co najmniej raz w roku protokołów zniszczenia anulowanych dokumentów komunikacyjnych,
 15. sporządzanie niezbędnych wykazów (sprawozdań) wymaganych przepisami,
 16. prowadzenie indywidualnych teczek akt pojazdu według numerów rejestracyjnych,
 17. współdziałanie z organami policji, prokuratury oraz sądów w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 18. potwierdzanie danych o pojazdach,
 19. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu,
 20. należyte użytkowanie powierzonego sprzętu stanowiącego własność Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 21. wydawanie prawa jazdy dla osób ubiegających się o nie po raz pierwszy oraz  ubiegających się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami,
 22. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odmowy wydania prawa jazdy  w wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów,
 23. wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,
 24. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
 25. dokonywanie (w formie wymiany ) w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej  uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego,
 26. wydawanie wtórnika prawa jazdy na wniosek właściciela,
 27. wymiana z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii  Europejskiej,
 28. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji formie egzaminu państwowego,
 29. przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie:  jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia do stanu zdrowia osoby posiadającej prawo jazdy,
 30. sprawowanie nadzoru w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania  i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania  pojazdem,
 31. przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne: jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; przekroczyła liczbę 24 punktów  otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego; kierując pojazdem  spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń,
 32. przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii: jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 33. wymiana pozwolenia wojskowego,
 34. wzywanie kierujących do poddania się badaniom lekarskim oraz do sprawdzenia  kwalifikacji,
 35. gromadzenie w systemie teleinformatycznym „POJAZD” i „KIEROWCA” danych wymaganych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych  osobowych,
 36. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy,  o jego zwrocie po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz o uchyleniu decyzji  o zatrzymaniu prawa jazdy,
 37. przygotowywanie projektów decyzji o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy,
 38. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień do  kierowania pojazdami oraz o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 39. wydawanie zezwoleń, przedłużanie ważności zezwolenia oraz rozszerzanie zakresu  zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości  pieniężne w drodze decyzji administracyjnych,
 40. prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt ewidencyjnych osób bez  uprawnień zgodnie z ustawą,
 41. przyjmowanie od osób ubiegających się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do  szkolenia wymaganych przepisami dokumentów oraz ich weryfikacja,
 42. generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę oraz  przekazywanie informacji o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę osobie,  której profil dotyczy,
 43. udostępnianie profilu kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym  ośrodkowi szkolenia kierowców, innym podmiotom oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy,
 44. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnienia do kierowania pojazdami,
 45. przyjmowanie z ośrodków szkolenia kierowców informacji dotyczących: terminu, czasu i miejsca prowadzonych zajęć; planowanego przeprowadzenia egzaminu  wewnętrznego;danych osób, które ukończyły kurs,
 46. przyjmowanie z ośrodków szkolenia kierowców dokumentów zawierających informację o przeprowadzonych kursach,
 47. dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy wpisu do rejestru przedsiębiorców  prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczenia  potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących  ośrodek szkolenia kierowców,
 48. przyjmowanie w terminach przewidzianych ustawą informacji oraz danych ze szkół  o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie  uprawnienia do kierowania pojazdami oraz o zakończeniu szkolenia,
 49. prowadzenie ewidencji podmiotów (szkół) prowadzących szkolenie oraz skreślanie ich  z ewidencji,
 50. wydawanie poświadczenia dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  kierowców potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań,
 51. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o cofnięciu poświadczenia  potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkoleń kierowców,
 52. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji  instruktorów i wykładowców, odmowy wpisu do ewidencji instruktorów  i wykładowców,
 53. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o skreśleniu z ewidencji  instruktorów i wykładowców,
 54. wydawanie legitymacji instruktora oraz przedłużanie ważności legitymacji,
 55. wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
 56. przyjmowanie w terminach określonych ustawą danych dotyczących numeru  ewidencyjnego ośrodka szkolenia lub innego podmiotu, w którym instruktor lub  wykładowca prowadzi szkolenie oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo  w warsztatach doskonalenia zawodowego,
 57. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
 58. prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu,
 59. kontrola działalności ośrodka szkolenia kierowców zgodnie z rocznym planem kontroli, w tym:
  1. kompleksowa – badająca całokształt działalności ośrodka w zakresie wynikającym z ustawy oraz przepisów wykonawczych,
  2. doraźna – badająca wybrane zagadnienia związane z działalnością ośrodka,
 60. kontrola ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców  prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty,
 61. sporządzanie analiz, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek,
 62. rozpatrywanie skarg dotyczących ośrodka szkolenia kierowców,
 63. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 64. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą  udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  przewozu osób taksówką,
 65. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów do wydania zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 66. przygotowywanie projektu decyzji o wygaszeniu zezwolenia na wykonywanie  przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
 67. przygotowywanie projektu decyzji o cofnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób oraz na wykonywanie transportu drogowego  taksówką,
 68. przygotowywanie projektu decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie  przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
 69. udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w drodze decyzji administracyjnej,
 70. udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w drodze decyzji administracyjnej,
 71. udzielenie, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w drodze decyzji  administracyjnej,
 72. przygotowywanie projektu decyzji administracyjnych o wygaszeniu licencji oraz  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 73. przygotowanie projektów decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych oraz na  wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,
 74. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli  pojazdów oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli  pojazdów,
 75. przygotowywanie projektów decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,
 76. okresowe kontrole stacji kontroli pojazdów,
 77. kontrola przedsiębiorców w zakresie wykonywania przewozów regularnych  i regularnych specjalnych,
 78. przygotowywanie projektów decyzji o wydawaniu i cofaniu uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych,
 79. przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami na terenie miasta,
 80. wydawanie zaświadczeń oraz wypisu (wypisów) z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 81. wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany  wymóg zdolności finansowej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie krajowego transportu drogowego,
 82. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na  przedsiębiorców,
 83. udzielanie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w drodze decyzji administracyjnej,
 84. sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 85. przygotowywanie rozkładu jazdy w regularnym przewozie osób w transporcie  drogowym oraz jego weryfikacja,
 86. uzgadnianie wydania zezwolenia z właściwymi organami w zakresie przewozów  regularnych,
 87. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru  przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 88. sporządzanie protokołów zniszczenia anulowanych druków licencji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na przewozy regularne oraz  nieaktualnych pieczęci diagnostów i stacji kontroli pojazdów,
 89. prowadzenie archiwum akt kierowców i akt pojazdów,
 90. zamawianie tablic rejestracyjnych i wymaganych przepisami druków komunikacyjnych.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij