Prezydent Miasta Ostrołęki

informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasta Ostrołęki, obejmujący osiedla: Traugutta, Stare Miasto oraz część osiedla Łęczysk

w oparciu o projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 146101_1.0002 w jednostce ewidencyjnej 146101_1 – Miasto Ostrołęka, w zakresie pozyskania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, uzupełnienia ewidencji o dane dotyczące budynków, aktualizację użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych i leśnych.

Wykonawcą prac, wyłonionym w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), jest:

 Geopil Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Anna Brenk

z siedzibą przy ul. Leszczynowej 19, 86-065 Łochów.

Wykonawca prac dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych gruntów, użytków gruntowych i budynków na terenie obrębu 0002 Miasta Ostrołęki.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

 

 mapa do ogłoszenia o modernizcji