Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście. Rada składa się z radnych, wybieranych przez mieszkańców Miasta, w ilości określonej przez ustawę o samorządzie terytorialnym. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Obecna Rada Miasta liczy 23 radnych. Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.:

 • uchwalanie Statutu Miasta oraz innych aktów prawa miejscowego,
 • powoływanie i odwoływanie Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu, Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - na wniosek Prezydenta Miasta.
 • uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
  • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami i gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 • nadawanie odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta Ostrołęki", honorowego obywatelstwa Miasta oraz innych wyróżnień według wzorów i zasad określonych przez Radę,