Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście. Rada składa się z radnych, wybieranych przez mieszkańców Miasta, w ilości określonej przez ustawę o samorządzie terytorialnym. Kadencja Rady trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Obecna Rada Miasta liczy 23 radnych. Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.:

 • uchwalanie Statutu Miasta oraz innych aktów prawa miejscowego,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Prezydenta Miasta.
 • uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  • określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
  • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi i gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 • nadawanie odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta Ostrołęki", honorowego obywatelstwa Miasta oraz innych wyróżnień według wzorów i zasad określonych przez Radę,