Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (WKT-W-22)
 2. Załączniki:
  1. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T);
  4. kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada;
  5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
  6. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
  7. kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. W tym przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie podlega.

Inne opłaty:
Nie podlega.

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
- we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30

Kontakt w sprawie WKT 40

Ewa Pędzich
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Krystyna Gogołek
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Anna Maleńka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Termin odpowiedzi

Do 2 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Komunikacji i Transportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
 • Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę, natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów następuje odmowa wydania prawa jazdy w formie decyzji.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego należy uiścić opłatę za prawo jazdy w wysokości:
  • 100 zł - za wydanie prawa jazdy,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna.
 • Opłatę za wydanie prawa jazdy, tytułem: opłata komunikacyjna, należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Bema 1 (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. t. j. z 2015 r. poz. 155).