Wymagane dokumenty
 1. Wniosek (WKT-W-22)
 2. Załączniki:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T);
  4. kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada;
  5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
  6. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat;
  7. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
  8. kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. W tym przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie podlega.

Inne opłaty:
Nie podlega.

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286, 361
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
- we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30

Kontakt w sprawie WKT 40

Ewa Pędzich
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Krystyna Gogołek
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 101 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 361

Anna Maleńka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 101 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 361

Termin odpowiedzi

Do 2 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Komunikacji i Transportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
 • Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę, natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów następuje odmowa wydania prawa jazdy w formie decyzji.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego należy uiścić opłatę za prawo jazdy w wysokości:
  • 100 zł - za wydanie prawa jazdy,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna.
 • Opłatę za wydanie prawa jazdy, tytułem: opłata komunikacyjna, należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. t. j. z 2016 r. poz. 627 ze zm.).