Podstawa prawna

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r., Nr 175,  poz.1362, ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231,  poz. 1375, ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 5. Statutu Domu Pomocy Społecznej nadanego Uchwałą Nr 369/XXXV /2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r.

Dom używa nazwy:
Dom Pomocy Społecznej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
ul. Rolna 27
07-410 Ostrołęka
oraz znaku graficznego określonego w załączniku do statutu.

Siedzibą Domu jest miasto Ostrołęka ul. Rolna 27. Terenem działalności Domu jest obszar miasta Ostrołęki. W ramach wolnych miejsc placówka może przyjmować mieszkańców z innego terenu.
W szczególności Dom zapewnia miejsca poza kolejnością kombatantom i osobom represjonowanym oraz ich rodzinom.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Ostrołęki przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.


Organizacja Domu Pomocy Społecznej

Zarządzeniem Nr 28/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 stycznia 2013 r. został przyjęty Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej, który określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu.

Dyrektor Domu kieruje pracą, reprezentuje go na zewnątrz i sprawuje bezpośredni nadzór nad:
- zastępcą dyrektora do spraw opiekuńczo - terapeutycznych,
- zastępcą dyrektora do spraw finansowo – księgowych głównym księgowym,
- kierownikiem Działu Gospodarczego i Obsługi,
- samodzielnymi stanowiskami pracy.

W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

 1. Dział Opiekuńczy składający się z czterech Zespołów Mieszkalnych: A,B,C i F
 2. Dział Terapii Zajęciowej składający się z pracowni terapii zajęciowej i sekcji wędkarskiej
 3. Dział Finansowo – Księgowy
 4. Dział Gospodarczy i Obsługi
 5. Samodzielne stanowiska pracy: radca prawny, stanowisko pracy do spraw BHP, stanowisko pracy do spraw informatyzacji, stanowisko pracy do spraw obsługi kancelaryjnej, wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pracowniczych, dietetyk, stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kontroli wewnętrznej, psycholog, kapelan, wieloosobowe stanowisko pracy - pracownik socjalny.

Mieszkańcy Domu tworzą Samorząd Mieszkańców, który realizuje swoje cele poprzez wybraną przez siebie Radę Mieszkańców, która jest organem przedstawicielskim Samorządu Mieszkańców reprezentującym ich interesy. Tryb powoływania Rady Mieszkańców, kadencyjność, zasady funkcjonowania oraz jej kompetencje określa Regulamin Organizacyjny Domu.


Przedmiot działalności

Dom ma status domu pomocy społecznej stałego pobytu. Jest jednostką pomocy społecznej, stacjonarną i koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podlega wpisowi do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Zapewnia całodobową opiekę osobom dorosłym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu w dotychczasowym środowisku zamieszkania. Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb jego mieszkańców, z uwzględnieniem w szczególności wolności, intymności, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.

Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt w Domu regulują odrębne przepisy. Mieszkańcy Domu przyjmowani są na podstawie decyzji o umieszczeniu wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w nim wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu.


Mienie i gospodarka finansowa Domu

Mienie Domu stanowi własność Miasta Ostrołęki na prawach powiatu powierzone Domowi w trwały zarząd zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Majątek Domu może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami. Dom jest jednostką budżetową Miasta Ostrołęki, prowadzącą działalność finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisów prawa.


Kierownictwo

 • Janina Brzozowska
  Dyrektor

Kontakt:

ul. Rolna 27
07-410 Ostrołęka
tel. 0 (29) 760-22-80

www.dps-ostroleka.pl

[start] [koniec]