jednostka organizacyjna pomocy społecznej

Kierownictwo

  • Grażyna Piersa - Dyrektor

 


 

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Posiada  wpis do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Zapewnia całodobową opiekę osobom dorosłym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu w dotychczasowym środowisku zamieszkania. Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb jego mieszkańców, z uwzględnieniem w szczególności wolności, intymności, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.

Mieszkańcy Domu przyjmowani są na podstawie decyzji o umieszczeniu wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w nim wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu.

 


Kontakt:

ul. Rolna 27
07-410 Ostrołęka
tel.0 ( 29) 760-22-80

Fax: 0 (29) 760 22 85

E-Mail:sekretariat@dps-ostroleka.pl

[start] [koniec]