Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych,  a także na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Dedykowaną formą złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: bip@um.ostroleka.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można również przesyłać pisemnie na adres: Urząd Miasta Ostrołęki przy  Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub złożyć osobiście w Punktach Obsługi Interesantów w budynkach urzędu przy Pl. Gen. J. Bema 1 i ul. Kościuszki 45.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że:

  1. informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku);
  2. środki techniczne urzędu nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie, wskazanej w powiadomieniu, może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca, w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. sporządzenie kserokopii, przekształcenie informacji lub zapisanie na nośniku) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 256/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie udostępniania informacji publicznej. 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej