Kontakt:

Marzenna Suski, p.o. Dyrektora Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych należy wykonywanie zadań związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane, zapewnienie zgodności przeprowadzanych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem krajowym i unijnym oraz informowanie instytucji pośredniczącej o terminach
i wynikach postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi objęte projektem oraz pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie wniosków poszczególnych wydziałów, referatów i biur urzędu
z wyłączeniem miejskich jednostek organizacyjnych,
2) opracowywanie regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej,
3) udzielanie wyjaśnień miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) opracowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,
6) występowanie w imieniu miasta do urzędu zamówień publicznych,
7) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta ogłoszeń o zamówieniu publicznym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
8) bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
9) stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
10) współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia wspólnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
11) przygotowanie i/lub koordynowanie przygotowań wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych- przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu, kompletowanie niezbędnych dokumentów
12) nadzór nad prawidłowym- z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów- przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
13) koordynowanie spraw rozliczeniowych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych wraz z monitorowaniem, kontrolą i sprawozdawczością przy współpracy wydziałów merytorycznych,
14) stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi,
15) podejmowanie innych działań mających na celu rozwój Miasta przy wykorzystaniu środków zewnętrznych,
16)koordynowanie zadań bezpośrednio związanych z wdrażaniem i administrowaniem projektu ,,Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)’’
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Priorytet 2.2 Rozwój Infrastruktury ICT,
17) koordynowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem posiedzeń, prowadzeniem bieżącej wymiany informacji z Zespołem Zarządzającym Projektem po stronie Miasta Ostrołęki jako beneficjenta wiodącego oraz Biblioteki Rejonowej w Mostach – Białoruś, będącego partnerem - beneficjentem w projekcie,
18) stała współpraca ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi,
19) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonywanie zadań i obowiązków określonych w regulaminie pracy Zespołu Zarządzającego Projektem,
20) monitorowanie i raportowanie przebiegu prac w ramach projektu,
21) prowadzenie spraw związanych z organizacją spotkań projektowych, wizyt
w miejscu realizacji projektu, spotkań z organami realizującymi Program, seminariów, konferencji itp.,
22) dbałość o dokumentację związaną z wdrażaniem i realizacją projektu,
23) wykonywanie innych zadań wspierających Zespół Zarządzający Projektem
w codziennym wdrażaniu projektu.