Kontakt:

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych należy wykonywanie zadań związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane, zapewnienie zgodności przeprowadzanych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem krajowym i unijnym oraz informowanie instytucji pośredniczącej o terminach  i wynikach postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi objęte projektem oraz pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie wniosków poszczególnych wydziałów, referatów i biur urzędu  z wyłączeniem miejskich jednostek organizacyjnych,
 2. opracowywanie regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej,
 3. udzielanie wyjaśnień miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. opracowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
 5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,
 6. występowanie w imieniu miasta do urzędu zamówień publicznych,
 7. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta ogłoszeń o zamówieniu publicznym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 8. bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
 9. stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 10. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia wspólnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 11. przygotowanie i/lub koordynowanie przygotowań wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych- przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu, kompletowanie niezbędnych dokumentów
 12. nadzór nad prawidłowym- z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów- przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 13. prowadzenie spraw rozliczeniowych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 14. stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi,
 15. podejmowanie innych działań mających na celu rozwój Miasta przy wykorzystaniu środków zewnętrznych,
 16. prowadzenie spraw związanych z obsługą projektu „Spr@wny Urząd-2/POKL/5.2.1/20130,3”.