Kontakt:

Iwona Barbara Suska, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich należy prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznej, gospodarowania i utrzymania mieszkaniowego zasobu miasta, wydawania zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie spraw
z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw związanych z organizacyjno – technicznym przygotowaniem wyborów na ławników do sądów powszechnych, organizacyjno – technicznego przygotowania na szczeblu miasta wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu gminnego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wyliczaniem dodatków mieszkaniowych
i ryczałtów oraz dodatków energetycznych,
2) przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania dodatków mieszkaniowych lub wstrzymaniu wypłat dodatków mieszkaniowych,
3) przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
4) współdziałanie w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej z innymi podmiotami,
w tym działającymi w obszarze polityki społecznej,
5) nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej,
6) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
7) prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w drodze konkursów ofert,
8) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia,
9) opracowywanie projektów lokalnych programów na rzecz promocji zdrowia oraz na rzecz rozwiązywania problemów dotyczących patologii społecznej,
10) realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
11) podejmowanie działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie i zwalczanie narkomanii, HIV / AIDS w zakresie zadań należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
12) współdziałanie z kierownikami podmiotów leczniczych w wykonywaniu zadań
z zakresu opieki zdrowotnej mieszkańców miasta,
13) sprawowanie nadzoru nad warunkami i jakością świadczonej opieki nad dziećmi
w wieku do 3 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie problematyki zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
15) współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie planowania i organizacji pracy Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej wchodzącej w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udziału w ćwiczeniach
i szkoleniach,
16) przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
17) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie konkursów ofert,
18) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych mieszkańców miasta,
19) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
20) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami
w zakresie wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
21) nadzór nad Zespołem Placówek Wsparcia Dziennego,
22) przygotowywanie projektów dokumentów i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
23) kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej
z warunkami zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
24) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności oraz sprawowanie nadzoru nad jego przestrzeganiem,
25) przygotowywanie projektów uchwał rady miasta w sprawie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,
26) inicjowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście, a w szczególności:
a) nadzorowanie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) współpraca z samorządem powiatowym w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach dla tych osób,
c) współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
w Ostrołęce, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dofinansowania w ramach programów celowych realizowanych przez Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (informacja, obsługa, monitoring, wydawanie, przekazywanie wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
e) prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dotacji publicznych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i kontrola ich wykonania zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
f) współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
g) współpraca w aktualizowaniu informatora pod tytułem: „Ostrołęcki Informator dla Osób Niepełnosprawnych”,
h) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów,
i) podejmowanie działań w celu likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
j) opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
27) opracowywanie zasad tworzenia i gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane
w pierwszej kolejności,
28) bieżący nadzór nad prawidłowością zasiedleń i ustaleniem czynszów za lokale
z mieszkaniowego zasobu Miasta,
29) przydzielanie lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta,
30) przedstawianie propozycji zróżnicowanych stawek czynszu z uwzględnieniem czynników zmieniających jego wysokość,
31) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
32) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji ludności,
b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
c) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
d) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,
33) realizacja zadań wynikających z Kodeksu Wyborczego w tym: przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do organów samorządu terytorialnego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów,
34) prowadzenie prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w mieście,
35) realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z:
a) wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą i unieważnianiem oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
b) udostępnianiem danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianiem dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
36) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie ustalonym ustawą Prawo o stowarzyszeniach,
37) prowadzenie ewidencji fundacji,
38) gromadzenie dokumentacji fundacji ujętych w ewidencji prowadzonej przez wydział,
39) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych,
40) przygotowywanie projektów decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
41) prowadzenie (we współpracy z Wydziałem Inwestycji Miejskich) spraw dot. zwiększania posiadanej bazy mieszkaniowego zasobu Miasta, w tym w ramach budowy budynków,
42) koordynacja zadań z zakresu bieżącej eksploatacji, remontów, modernizacji budynków
i mieszkań oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń,
43) zwiększanie posiadanej bazy lokalowej w wyniku adaptacji strychów, poddaszy, pralni, suszarni i innych pomieszczeń nadających się na cele mieszkalne,
44) koordynacja działań związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta,
45) reprezentowanie Miasta, jako właściciela zasobu mieszkaniowego miasta, na podstawie upoważnienia prezydenta, na zebraniach „Wspólnot Mieszkaniowych”,
46) rozpatrywanie wszystkich spraw dotyczących lokali użytkowych stanowiących własność Miasta, w tym kierowanie do zawarcia umów najmu,
47) opracowywanie planów i programów dotyczących gospodarki mieszkaniowej (we współpracy z Wydziałem Inwestycji Miejskich), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich