Kontakt:

Iwona Barbara Suska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należy prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, wydawania zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wyliczaniem dodatków mieszkaniowych  i ryczałtów oraz dodatków energetycznych,
 2. przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania dodatków mieszkaniowych lub wstrzymaniu wypłat dodatków mieszkaniowych,
 3. przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
 4. współdziałanie w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej z innymi podmiotami,  w tym działającymi w obszarze polityki społecznej,
 5. nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej,
 6. przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
 7. prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia zlecanych w drodze konkursów ofert,
 8. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia,
 9. opracowywanie projektów lokalnych programów na rzecz promocji zdrowia oraz na rzecz rozwiązywania problemów dotyczących patologii społecznej,
 10. realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
 11. podejmowanie działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie i zwalczanie narkomanii, HIV / AIDS w zakresie zadań należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
 12. współdziałanie z kierownikami podmiotów leczniczych w wykonywaniu zadań  z zakresu opieki zdrowotnej mieszkańców miasta,
 13. sprawowanie nadzoru nad warunkami i jakością świadczonej opieki nad dziećmi  w wieku do 3 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie problematyki zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
 15. współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego przy aktualizacji planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych miasta,
 16. przygotowywanie projektów decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 17. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych mieszkańców miasta,
 18. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 19. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami  w zakresie wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 20. nadzór nad Zespołem Placówek Wsparcia Dziennego,
 21. przygotowywanie projektów dokumentów i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 22. kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej  z warunkami zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
 23. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności oraz sprawowanie nadzoru nad jego przestrzeganiem,
 24. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta w sprawie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,
 25. inicjowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście, a w szczególności:
  1. nadzorowanie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. współpraca z samorządem powiatowym w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach dla tych osób,
  3. współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych  w Ostrołęce, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dofinansowania w ramach programów celowych realizowanych przez Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (informacja, obsługa, monitoring, wydawanie, przekazywanie wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
  5. prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dotacji publicznych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i kontrola ich wykonania zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  6. współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
  7. współpraca w aktualizowaniu informatora pod tytułem: „Ostrołęcki Informator dla Osób Niepełnosprawnych”,
  8. podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów,
  9. podejmowanie działań w celu likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
  10. opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 26. opracowywanie zasad tworzenia i gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane  w pierwszej kolejności,
 27. bieżący nadzór nad prawidłowością zasiedleń i ustaleniem czynszów za lokale mieszkalne i socjalne,
 28. przydzielanie lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych,
 29. przedstawianie propozycji zróżnicowanych stawek czynszu z uwzględnieniem czynników zmieniających jego wysokość.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych