Kontakt:

Janusz Kobyliński, Kierownik Biura

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Biura Prawnego nnależy współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu, informowanie ich o działalności prezydenta i rady,  a w szczególności:

1)  organizowanie konferencji prasowych prezydenta i przewodniczącego rady,
2) informowanie o problematyce spraw rozpatrywanych przez organy miasta w zakresie wynikającym ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami gospodarczymi,
3) podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy organów miasta,
4) prowadzenie rejestru krytyki prasowej, telewizyjnej, radiowej i informowanie prezydenta oraz przewodniczącego rady o publikacjach krytycznych oraz ustosunkowywanie się do tej krytyki,
5) reagowanie, zgodnie z ustawą Prawo prasowe na teksty krytyczne,
6) opracowywanie i przekazywanie środkom masowego przekazu sprostowań informacji nieprawdziwych lub niepełnych,
7) analizowanie publikacji prasowych dotyczących problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych miasta,
8) prowadzenie strony internetowej oraz portali społecznościowych urzędu,
9) autoryzacja materiałów informacyjno-promocyjnych jednostek podległych przed publikacją na stronach internetowych i portalach społecznościowych,
9) organizacja współpracy prezydenta z parlamentarzystami, partiami politycznymi  i związkami zawodowymi,
10) współpraca z  Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu oraz Biurem Rady Miasta w zakresie organizowanych  na terenie miasta imprez pod patronatem prezydenta, obchodów świąt narodowych, rocznic oraz ważnych spotkań z udziałem władz miasta,
11) współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji miasta, pozyskiwanie nowych partnerów,
12) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki zagranicznej oraz promocji miasta,
13) inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją miasta we współpracy z komórkami urzędu i instytucjami zewnętrznymi,
14)  współpraca z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu w zakresie  promowania miasta na targach, wystawach, misjach gospodarczych i innych imprezach promocyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
15) współpraca z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu w zakresie planowania rozwoju kontaktów zagranicznych miasta oraz działań miejskich jednostek organizacyjnych w tym zakresie,
16) współpraca z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu w zakresie partnerskich kontaktów zagranicznych w ramach zawartych umów oraz rozwijania współpracy zagranicznej,
17) współpraca z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu oraz Wydziałem Obsługi Urzędu i Mieszkańców w zakresie wyjazdów zagranicznych delegacji miasta oraz wizyt gości zagranicznych,
18) współpraca z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu w zakresie przygotowywania publikacji i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o mieście.