Kontakt:

Janusz Kobyliński, Kierownik Biura

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Biura Prawnego należy w ramach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami ochrona porządku prawnego w funkcjonowaniu organów miasta i urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów: statutu miasta, statutów osiedli, regulaminu organizacyjnego urzędu,
 2. przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych we współpracy  z odpowiednimi wydziałami, referatami i biurami,
 3. wydawanie opinii prawnych dotyczących wszystkich etapów i elementów zarządzania,  w których ma dojść do podjęcia decyzji o istotnym dla miasta znaczeniu gospodarczym  i społecznym,
 4. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 5. opiniowanie każdego aktu prawnego przed jego przedstawieniem organom miasta,
 6. sygnalizowanie o uchybieniach i zaniedbaniach w przestrzeganiu prawa przez organy miasta i urząd oraz skutkach z nich wypływających,
 7. wskazywanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych prowadzących do usunięcia przyczyn powstania uchybień - nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów miasta  i urzędu,
 8. występowanie w charakterze pełnomocnika przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości lub innymi organami orzekającymi,
 9. podejmowanie czynności prawnych niezbędnych dla zabezpieczenia interesów majątkowych miasta, w tym przygotowywanie materiałów przy udziale właściwych komórek organizacyjnych,
 10. upowszechnianie znajomości prawa wśród pracowników urzędu,
 11. uczestniczenie w prowadzonych przez prezydenta i urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości oraz zawieranych z kontrahentami zagranicznymi,
 12. nadzór prawny nad egzekucją należności,
 13. obsługa sesji rady.