Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję XLIV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się   20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (nr 9) Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Gen. Józefa Bema 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 1. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 2. Oświadczenia radnych.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
 4. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

                                  

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki

(-) Jerzy Grabowski