Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 stycznia 2019 r. ze zmianami

Skład Komisji:

 1. Łuba Mariusz - Przewodniczący Komisji
 2. Wiśniewska Maja - Zastępca Przewodniczącego
 3. Kurpiewski Adam
 4. Popielarz Waldemar Andrzej
 5. Gołaś Grzegorz Jacek
 6. Bałazy Agnieszka Jadwiga
 7. Suchcicki Leszek Zbigniew
 8. Deptuła Magdalena
 9. Łukaszewski Daniel Marcin
 10. Książek-Kinalska Aneta
 11. Prusaczyk Anna

Komisja obejmuje swoim działaniem teren miasta Ostrołęki.


Do zadań Komisji w szczególności należy:

 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – w regulaminie,
 3. opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
 5. przygotowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowy zakres działania Komisji oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 stycznia 2019 r.

Skład zespołów roboczych MKRPA przedstawia się następująco:

I . Zespół interwencyjno- motywacyjny do prowadzenia rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi :

Daniel Łukaszewski
Maja Wiśniewska
Leszek Zbigniew Suchcicki

II. Zespół ds. kontroli 

Grzegorz Jacek Gołaś
Magdalena Deptuła
Waldemar Andrzej Popielarz
Agnieszka Jadwiga Bałazy
Adam Kurpiewski
Maja Wiśniewska
Mariusz Łuba

III. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Maja Wiśniewska
Magdalena Deptuła
Daniel Marcin Łukaszewski
Agnieszka Jadwiga Bałazy
Aneta Książek - Kinalska
Anna Prusaczyk
Waldemar Andrzej Popielarz
Adam Kurpiewski

 

Link do wniosku o objęcie leczeniem odwykowym:

Kontakt:
Aneta Książek-Kinalska
Urząd Miasta w Ostrołęce
ul. Tadeusza Kościuszki 45, pokój nr 210 (II piętro)
Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 249 lub tel. bezpośredni (29) 765 4249