Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 70/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 marca 2012 r. ze zmianami.

Skład Komisji:

 1. Makowiecki Grzegorz - Przewodniczący Komisji
 2. Nosek Irena - Zastępca Przewodniczącego
 3. Chojnowska Monika
 4. Janina Kurpiewska
 5. Jaworowska Magdalena
 6. Książek-Kinalska Aneta
 7. Łukowski Przemysław
 8. Maciak Dariusz
 9. Damięcka Marczak Anna
 10. Płocha Grzegorz
 11. Wasilewska Renata

Komisja obejmuje swoim działaniem teren miasta Ostrołęki.


Do zadań Komisji w szczególności należy:

 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – w regulaminie,
 3. opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
 5. przygotowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowy zakres działania Komisji oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 70/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 marca 2012 r.

Link do wniosku o objęcie leczeniem odwykowym:

Kontakt:
Aneta Książek-Kinalska
Urząd Miasta w Ostrołęce
ul. Tadeusza Kościuszki 45, pokój nr 210 (II piętro)
Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 249 lub tel. bezpośredni (29) 765 4249