Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (DGK-W-10)
 2. Załączniki do wniosku:
  • wykaz pojazdów samochodowych, którymi transport drogowy ma być wykonywany (DGK-P-4)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej (na całość taboru), o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
  a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego

W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zdolności finansowej należy złożyć jedną z trzech nw. form:

 1. roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie
 2. gwarancja bankowa – oryginał
 3. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia

 

Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł

Inne opłaty:

Za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia:

 • 110zł za każdy dodatkowy wypis

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 42 79
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu (parter, pokój 17)
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 43 67
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie DGK 15

Marzena Biwald
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, pokój 17 (parter)
tel. +48 (29) 765 43 67

Termin odpowiedzi

Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
 1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który wydał zezwolenie, zmiany danych o których mowa w art. 14 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 2. Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego (na całość taboru) i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 3. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 4. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.)