Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (RG-W-10)
 2. Załączniki do wniosku:
  • wykaz pojazdów samochodowych, którymi transport drogowy ma być wykonywany (RG-P-4)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
  a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia
Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł

Inne opłaty:

Za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia:

 • 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Referat Działalności Gospodarczej (parter, pokój 17)
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 367
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie RG 15

Marzena Biwald
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, pokój 17 (parter)
tel. +48 (29) 765 43 67

Termin odpowiedzi

Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Referacie Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia zmiany danych o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Wymóg zdolności finansowej potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym (poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)
 • gwarancją bankową
 • ubezpieczeniem w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.

Przy ocenie zdolności finansowej stosuje się kurs EURO opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 t.j. ze zm.)