TEKST UJEDNOLICONY STATUTU MIASTA OSTROŁĘKI

został uchwalony Uchwałą Nr 510/LVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki ze zmianą wynikającą z przyjęcia Uchwały Nr 174 /XXIX/ 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I TRYB PRACY RADY MIASTA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 4
SESJE RADY

ROZDZIAŁ 5
KOMISJE RADY

ROZDZIAŁ 6
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

ROZDZIAŁ 7
KLUBY RADNYCH

ROZDZIAŁ 8
ORGANIZACJA I TRYB PRACY PREZYDENTA

ROZDZIAŁ 9
JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA

ROZDZIAŁ 10
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

ROZDZIAŁ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

<< wstecz GŁÓWNA dalej >>


Załączniki:

Statut Miasta Ostrołęki (Uchwała Nr 510/LVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)
Zmiany do Statutu Miasta Ostrołęki (Uchwała Nr 174 /XXIX/ 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)
Zmiany do Statutu Miasta Ostrołęki (Uchwała Nr 521/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)
Załącznik 1 Obszar i granice Miasta
Załącznik 2 Herb Miasta Ostrołęki
Załącznik 3 Wzór sztandaru Ostrołęki
Załącznik 4 Wzór flagi Miejskiej
Załącznik 5 Hymn i Hejnał Miasta Ostrołęki
Załącznik 6 Wzory pieczęci Miejskich
Załącznik 7 Wzór tablicy samorządowej
Załącznik 8 Wzór legitymacji Radnego
Załącznik 9 Wzór legitymacji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Załącznik 10 Uprawnienia osiedli do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta