ROZDZIAŁ 2

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 7.

 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Obywatele mają prawo dostępu do następujących rodzajów dokumentów:
  1. protokołów z sesji,
  2. protokołów z posiedzeń Komisji, w tym Komisji Rewizyjnej,
  3. informacji o działaniach Prezydenta,
  4. rejestru uchwał Rady,
  5. uchwał Rady,
  6. rejestru zarządzeń Prezydenta,
  7. zarządzeń Prezydenta,
  8. wniosków i opinii Komisji,
  9. rejestru interpelacji i wniosków radnych,
  10. interpelacji i wniosków radnych
  11. innych dokumentów zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem.

§ 8.

Dokumenty, o których mowa w § 7 udostępnia się na wniosek zainteresowanego, w dniach i godzinach pracy Urzędu, we właściwej komórce organizacyjnej, w obecności upoważnionego pracownika.

§ 9.

Obywatele mają prawo kopiować, fotografować lub sporządzać notatki, odpisy i wyciągi z dokumentów, o których mowa w § 7.

 

<< wstecz GŁÓWNA dalej >>