ROZDZIAŁ 4

SESJE RADY

§ 15.

 1. Rada obraduje na sesjach.
 2. Rada odbywa sesje zgodnie z przyjętym planem pracy, którego projekt przygotowuje i przedstawia Radzie jej Przewodniczący.
 3. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Ustalając porządek obrad, Przewodniczący Rady może zasięgnąć opinii właściwej komisji.
 4. O terminie i miejscu obrad sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia na piśmie radnych, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu, nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 5. Porządek obrad sesji zawiera co najmniej:
  1. przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany,
  2. projekty uchwał Rady,
  3. interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnych,
  4. oświadczenia i komunikaty.
 6. Porządek obrad sesji uroczystej może nie zawierać spraw, o których mowa w ust. 5 pkt. 2 - 4.

§ 16.

 1. Przewodniczący Rady, na pisemny wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Porządek sesji, o której mowa w ust. 1 oraz materiały na sesję, radni otrzymują najpóźniej na 2 dni przed terminem obrad

§ 17.

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Rada może postanowić o odroczeniu sesji i kontynuowaniu obrad na tym samym posiedzeniu w innym wyznaczonym przez siebie terminie.
 3. O prowadzeniu obrad w trybie określonym w ust. 2 można postanowić w szczególności ze względu na: niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.
 4. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, prowadzący je Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin jej kontynuacji oraz odnotowując ten fakt, imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, w protokole.
 5. Radny, który był nieobecny na sesji lub opuścił obrady sesji przed jej zakończeniem, powinien złożyć, w terminie 7 dni, pisemne wyjaśnienie Przewodniczącemu Rady.

§ 18.

 1. Sesje otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady.
 2. Otwarcie sesji następuje poprzez wypowiedzenie przez Przewodniczącego Rady formuły: "otwieram... sesję Rady Miasta Ostrołęki".
 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza prawomocność obrad.
 4. Rada wybiera sekretarza obrad.
 5. W przypadku braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady i wyznacza nowy termin sesji odnotowując w protokole przyczyny nieodbycia obrad.
 6. W przypadku wyznaczenia nowego terminu sesji, radnych obecnych na sesji uważa się za zawiadomionych, a materiałów w części nie rozpatrzonej przez Radę nie wysyła się ponownie.

§ 19.

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad.
 2. O zmianę porządku obrad może wnioskować radny.

§ 20.

 1. W trakcie sesji Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, odnotowywanej w liście mówców.
 2. Prezydentowi przysługuje prawo do zabrania głosu poza kolejnością.
 3. Przewodniczący Rady może przyjąć do protokołu sesji pisemne wystąpienie radnego nie wygłoszone na sesji - informując o tym Radę.
 4. W trakcie sesji Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością, w sprawie wniosków o charakterze formalnym.
 5. Przedmiotem wniosków, o których mowa w ust. 4 mogą być w szczególności sprawy:
  1. stwierdzenia quorum,
  2. zmiany porządku obrad,
  3. zakończenia dyskusji,
  4. zamknięcia listy mówców,
  5. czasu trwania dyskusji,
  6. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
  7. ponownego przeliczenia głosów,
  8. ogłoszenia przerwy,
  9. przerwania lub odroczenia sesji,
  10. imiennego głosowania.

§ 21.

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
 2. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad, Przewodniczący Rady powinien przywołać go "do rzeczy".
 3. W dyskusji nad omawianym przedmiotem obrad radny może zabrać głos dwukrotnie.
 4. W przypadku zakłócania porządku obrad lub uchybiania powadze Rady, Przewodniczący Rady przywołuje radnego do porządku, a jeżeli nie odnosi to skutku odbiera mu głos.
 5. Zaistnienie faktu, o którym mowa w ust. 4 odnotowuje się w protokole sesji.

§ 22.

 1. Interpelacje i zapytania radnych składane są na piśmie i kierowane do Prezydenta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
 2. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym charakterze.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające stąd pytanie, skierowane zgodnie z właściwością.
 4. Interpelacje nie spełniające wymogów ust. 1- 3 uważane są za niezłożone.
 5. Przewodniczący Rady informuje Radę o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady.
 6. Odpowiedź na interpelację udzielona jest w formie pisemnej, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania interpelacji i dostarczana jest Przewodniczącemu Rady.
 7. Przewodniczący Rady przekazuje radnemu odpowiedź na interpelację.

§ 23.

 1. Zapytanie składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach.
 2. Zapytanie powinno być sformułowane zwięźle.
 3. Zapytanie składa się w formie pisemnej, podając je również do wiadomości Przewodniczącemu Rady, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem posiedzenia, na którym, pytający winien uzyskać odpowiedź na swoje zapytanie.
 4. Zapytanie obejmuje przedstawienie treści zapytania oraz udzielenie krótkiej ustnej odpowiedzi przez osobę, do której zapytanie zostało skierowane.
 5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 6. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji.
 7. Przewodniczący Rady może zezwolić pytającemu na postawienie pytania dodatkowego, na które zapytywany zobowiązany jest udzielić uzupełniającej odpowiedzi.

§ 24.

 1. Radny ma prawo do wygłoszenia oświadczenia w czasie sesji Rady.
 2. Przedmiotem oświadczenia nie może być sprawa, której merytoryczna treść jest interpelacją lub zapytaniem albo głosem w dyskusji nad jednym z punktów porządku obrad.
 3. Oświadczenie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 4. Nad oświadczeniem nie przeprowadza się dyskusji.

§ 25.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam .... sesję Rady Miasta Ostrołęki".

§ 26.

 1. Z każdej sesji sporządza się protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad.
 2. Dźwiękowy zapis przebiegu obrad Przewodniczący Rady przechowuje do czasu przyjęcia przez Radę protokołu sesji, której zapis dotyczy.
 3. Protokół powinien zawierać:
  1. numer, datę, miejsce posiedzenia, numery uchwał,
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3. nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  5. porządek obrad,
  6. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji,
  7. teksty interpelacji i zapytań oraz ewentualne odpowiedzi,
  8. czas trwania sesji,
  9. podpis Przewodniczącego Rady i protokolanta.
 4. Do protokołu należy dołączyć:
  1. listę obecności radnych i gości zaproszonych,
  2. podjęte uchwały,
  3. opinie komisji,
  4. odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
  5. inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady w trakcie obrad.
 5. Protokół wykłada się najpóźniej po upływie 14 dni po sesji, w siedzibie Rady, do wglądu radnym oraz osobom zabierającym głos na sesji.
 6. Radni oraz osoby zabierające głos w trakcie sesji, której dotyczy protokół mogą zgłaszać Przewodniczącemu Rady poprawki i uzupełnienia do protokołu w terminie do 7 dni po upływie terminu określonego w ust. 5.
 7. Przewodniczący Rady po wysłuchaniu dźwiękowego zapisu przebiegu obrad sesji podejmuje decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek i uzupełnień.
 8. W przypadku nie przyjęcia przez Przewodniczącego Rady poprawek lub uzupełnień, radny może zażądać aby decyzję w tej sprawie podjęła na najbliższej sesji Rada.
 9. Protokoły z obrad Rady przechowywane są w komórce organizacyjnej obsługującej prace Rady.

§ 27.

  1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
   1. Prezydent,
   2. Komisje,
   3. Kluby Radnych,
   4. co najmniej 3 radnych,
   5. grupa co najmniej 200 mieszkańców Miasta wpisanych do stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art. 11 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
   1a. Mieszkaniec Miasta udziela poparcia projektowi uchwały wnoszonej w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, składając na wykazie mieszkańców udzielających poparcia projektowi uchwały obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru identyfikacyjnego PESEL własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

 1. Podmiot wnoszący projekt uchwały wyznacza osobę do reprezentowania wnioskodawcy w toku prac legislacyjnych, informując o tym Przewodniczącego Rady.

§ 28.

 1. Projekty uchwał powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać:
  1. datę i tytuł,
  2. podstawę prawną,
  3. ścisłe określenie przedmiotu i środków realizacji,
  4. określenie wykonawcy uchwały,
  5. termin wejścia w życie,
  6. sposób ogłoszenia uchwały.
 2. Do projektu uchwały należy dołączyć uzasadnienie, które powinno:
  1. wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały,
  2. informować o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie, która ma być unormowana uchwałą,
  3. informować o dotychczasowych działaniach w sprawie, której dotyczy projekt uchwały,
  4. określać przewidywane skutki prawne i finansowe wynikające z przyjęcia uchwały.
 3. Prace związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Przewodniczący Rady.
 4. Przewodniczący Rady zwraca projekt uchwały do uzupełnienia przez wnioskodawcę, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w ust. 1- 2.
 5. Projekty uchwał Przewodniczący Rady kieruje do odpowiednich Komisji celem ich rozpatrzenia i przedłożenia sprawozdania lub ich zaopiniowania.

§ 29.

 1. Projekty uchwał Rady składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, a projekty uchwał wnoszone przez podmioty o których mowa w § 27 ust. 1 pkt. 2-5 również na ręce Prezydenta.
 2. Na wniosek Prezydenta, Przewodniczący Rady obowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji Rady.
 3. Projekty uchwał nie przygotowywane przez Prezydenta, z wyjątkiem projektów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady i jej organów, Rada może rozpatrzyć jedynie po zasięgnięciu opinii Prezydenta.
 4. Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje projekt, o którym mowa w ust. 3 do Prezydenta.
 5. Prezydent opiniuje projekt uchwały w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Po tym terminie Rada może rozpatrywać projekt uchwały.

§ 30.

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały zwane dalej pierwszym czytaniem przeprowadza się na posiedzeniu właściwej Komisji, z powiadomieniem pozostałych radnych.
 2. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia doręczenia radnym druku projektu.
 3. Pierwsze czytanie obejmuje uzasadnienie projektu, przez wnioskodawcę, pytania radnych i odpowiedzi wnioskodawcy.
 4. Radny może wziąć udział w posiedzeniu komisji, o której mowa w ust. 2, albo pisemnie zgłosić uwagi lub propozycje poprawek.
 5. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie projektu uchwały o propozycje poprawek przyjętych przez komisję. Poprawki nie są wiążące dla wnioskodawcy.
 6. W przypadku odrzucenia poprawek przez wnioskodawcę o ich przyjęciu decyduje Rada.

§ 31.

 1. Komisje, do których skierowany został do rozpatrzenia projekt uchwały, mogą obradować nad nim wspólnie.
 2. Komisje wymienione w ust. 1 mogą zwrócić się do innych komisji Rady o wyrażenie opinii o projekcie lub jego części.

§ 32.

 1. Do szczegółowego rozpatrywania projektu uchwały, Komisja może powołać podkomisje.
 2. Podkomisja przedstawia Komisji sprawozdanie o rozpatrzonym projekcie.

§ 33.

 1. Przy rozpatrywaniu projektów uchwał Komisja i podkomisja biorą pod uwagę opinie, które zostały przedstawione przez inne Komisje oraz opinie Przewodniczących Samorządów Osiedlowych, a także zaproszonych doradców i ekspertów.
 2. Komisje mogą przekazać sprawę redakcyjnego opracowania przyjętych poprawek Przewodniczącemu Komisji, który przedstawia Komisji do akceptacji końcową wersję projektu.

§ 34.

 1. Komisja kieruje projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem do drugiego czytania na sesji Rady. Sprawozdanie powinno być dostarczone Przewodniczącemu Rady, najpóźniej na 1 dzień przed sesją.
 2. W sprawozdaniu Komisja wnioskuje o:
  1. przyjęcie projektu bez poprawek,
  2. przyjęcie projektu z określonymi poprawkami bądź w formie tekstu jednolitego,
  3. odrzucenie projektu.
 3. Wnioski i propozycje poprawek odrzucone przez Komisję, na żądanie wnioskodawcy, zamieszcza się w sprawozdaniu jako wniosek mniejszości lub zdanie odrębne członka Komisji.
 4. O nieuwzględnionych opiniach innych Komisji oraz motywach ich odrzucenia informuje Radę radny sprawozdawca.

§ 35.

 1. Drugie czytanie projektu uchwały obejmuje:
  1. sprawozdanie Komisji,
  2. rozpatrzenie zgłoszonych przez Komisje poprawek, wniosków mniejszości i zdań odrębnych,
  3. dyskusję,
  4. głosowanie.
 2. Sprawozdawca przedstawia Radzie projekt uchwały, omawia zgłoszone poprawki wyjaśniając skutki wiążące się z ich uchwaleniem.

§ 36.

 1. Porządek głosowania na posiedzeniu Rady obejmuje:
  1. głosowanie poprawek, wniosków mniejszości i zdań odrębnych do poszczególnych projektów uchwał, przede wszystkim tych, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  2. głosowanie projektu uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami.
 2. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi unormowaniami.
 3. Rada może postanowić poddanie głosowaniu projektu w całości łącznie z poprawkami, jeżeli nie zgłoszono w tym zakresie sprzeciwu.
 4. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu sprawozdawcom, wnioskodawcy, przedstawicielom klubów radnych w kolejności zgłoszeń, a następnie pozostałym dyskutantom. W debacie radny może zabrać głos z własnej inicjatywy tylko dwa razy. Dalsze zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad jest możliwe po wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy sprawozdawcy.
 5. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.
 6. Na wniosek co najmniej 5-ciu radnych Przewodniczący Rady zarządza głosowanie imienne.

§ 37.

Przewodniczący Rady, bezzwłocznie, przekazuje Prezydentowi potwierdzoną swoim podpisem treść uchwały podjętej przez Radę.

 

<< wstecz GŁÓWNA dalej >>