Prezydent Miasta Ostrołęki - Łukasz Kulik

Sekretariat:
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 201
07-400 Ostrołęka
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 200
email: prezydent@um.ostroleka.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
we wtorki 8:00 - 17:00


Przyjęcia interesantów

Interesanci, którzy chcą się spotkać z Prezydentem w sprawie skarg i wniosków, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu - pokój nr 201, celem ustalenia daty i godziny wizyty. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. (29) 764 68 21.


Kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta:

 1. wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
  w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 2. planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta, spraw obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony
  i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej,
 3. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. współdziałania z organami samorządowymi i właściwymi organami administracji rządowej,
 5. działalności kontrolnej Urzędu Miasta oraz realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 6. związane z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych oraz utrzymaniem mieszkaniowego zasobu miasta,
 7. wynikające z ustawy prawo budowlane, ustawy o własności lokali, ustawy prawo ochrony środowiska,
 8. związane z kształtowaniem polityki przestrzennej miasta wynikającej z przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego,
 9. związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji własnych miasta, remontów kapitalnych dróg i obiektów publicznych, remontem i utrzymaniem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta,
 10. pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji prowadzonych przez Miasto,
 11. zamówień publicznych,
 12. związanych z miejskim zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej,
 13. związane z ewidencją działalności gospodarczej, realizacją zadań właścicielskich
  w spółkach prawa handlowego, transportem drogowym oraz publicznym transportem zbiorowym,
 14. obsługi prawnej,
 15. oświaty i wychowania,
 16. ochrony informacji niejawnych,
 17. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 18. audytu wewnętrznego,
 19. z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów.

 Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta wykonują zadania:

 1. Wiceprezydent Miasta,
 2. Sekretarz Miasta,
 3. Skarbnik Miasta,
 4. Wydział Oświaty,
 5. Wydział Architektury i Budownictwa,
 6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 7. Wydział Inwestycji Miejskich,
 8. Wydział Dróg,
 9. Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych,
 10. Wydział Geodezji i Kartografii,
 11. Wydział Rozwoju i Działalności Gospodarczej,
 12. Straż Miejska Ostrołęki,
 13. Referat Zarządzania Kryzysowego,
 14. Biuro Kontroli i Skarg,
 15. Biuro Prawne,
 16. Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 17. Zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 18. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 19. Audytor Wewnętrzny,
 20. Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
 21. Miejski Rzecznik Konsumentów.

   


Życiorys Prezydenta

Łukasz Kulik sprawuje funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęki od 2018 r. Został wybrany na stanowisko w dn. 04.11.2018 r., uzyskując w II turze wyborów samorządowych poparcie 64,49 % wyborców.

Uroczyste ślubowanie i objęcie urzędu Prezydenta Miasta nastąpiło 22.11.2018 r.