Prezydent Miasta Ostrołęki - Łukasz Kulik

Sekretariat:
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 201
07-400 Ostrołęka
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 200
email: prezydent@um.ostroleka.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
we wtorki 8:00 - 17:00


Przyjęcia interesantów

Interesanci, którzy chcą się spotkać z Prezydentem w sprawie skarg i wniosków, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu - pokój nr 201, celem ustalenia daty i godziny wizyty. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. (29) 764 68 21.


Kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta:

 1. wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
  w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 2. planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta, spraw obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony
  i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej,
 3. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. współdziałania z organami samorządowymi i właściwymi organami administracji rządowej,
 5. działalności kontrolnej Urzędu Miasta oraz realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 6. związane z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych oraz utrzymaniem mieszkaniowego zasobu miasta,
 7. wynikające z ustawy prawo budowlane, ustawy o własności lokali, ustawy prawo ochrony środowiska,
 8. związane z kształtowaniem polityki przestrzennej miasta wynikającej z przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego,
 9. związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji własnych miasta, remontów kapitalnych dróg i obiektów publicznych, remontem i utrzymaniem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta,
 10. pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji prowadzonych przez Miasto,
 11. zamówień publicznych,
 12. związanych z miejskim zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej,
 13. związane z ewidencją działalności gospodarczej, realizacją zadań właścicielskich
  w spółkach prawa handlowego, transportem drogowym oraz publicznym transportem zbiorowym,
 14. obsługi prawnej,
 15. oświaty i wychowania,
 16. ochrony informacji niejawnych,
 17. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 18. audytu wewnętrznego,
 19. z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów.

 Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta wykonują zadania:

 1. Wiceprezydent Miasta,
 2. Sekretarz Miasta,
 3. Skarbnik Miasta,
 4. Wydział Oświaty,
 5. Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
 6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 7. Wydział Inwestycji i Drogownictwa,
 8. Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych,
 9. Wydział Geodezji i Kartografii,
 10. Straż Miejska Ostrołęki,
 11. Referat Zarządzania Kryzysowego,
 12. Biuro Kontroli i Skarg,
 13. Biuro Prawne,
 14. Biuro Prasowe,
 15. Urząd Stanu Cywilnego,
 16. Inspektor Ochrony Danych,
 17. Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 18. Biuro Audytu Wewnętrznego,
 19. Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
 20. Miejski Rzecznik Konsumentów,

 


Życiorys Prezydenta

Łukasz Kulik sprawuje funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęki od 2018 r. Został wybrany na stanowisko w dn. 04.11.2018 r., uzyskując w II turze wyborów samorządowych poparcie 64,49 % wyborców.

Uroczyste ślubowanie i objęcie urzędu Prezydenta Miasta nastąpiło 22.11.2018 r.