Prezydent Miasta Ostrołęki - Łukasz Kulik

Sekretariat:
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 201
07-400 Ostrołęka
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 200
email: prezydent@um.ostroleka.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00


Przyjęcia interesantów

Interesanci, którzy chcą się spotkać z Prezydentem w sprawie skarg i wniosków, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu - pokój nr 201, celem ustalenia daty i godziny wizyty. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. (29) 764 68 21.


Kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta:

 1. wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
  w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta nadzoruje realizację zadań, w szczególności z zakresu:

 1. organizacji wewnętrznej urzędu,
 2. kontroli urzędu oraz realizacji wniosków pokontrolnych,
 3. obsługi prawnej urzędu,
 4. zadań wykonywanych na stanowiskach samodzielnych,
 5. współpracy z radą,  komisjami rady, organami osiedli, radą seniorów 
  i młodzieżową radą miasta,
 6. opracowywania projektu budżetu  miasta i jego realizacji,
 7. bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej,
 8. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w urzędzie,
 9. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. rozwoju miasta, planowania przestrzennego i  budownictwa,
 11. spraw pracowniczych,
 12. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi,
 13. geodezji i kartografii,
 14. gospodarki nieruchomościami,
 15. przygotowywania i realizacji inwestycji miasta oraz remontu i utrzymania dróg.

 Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta wykonują zadania:

 1. Wiceprezydent Miasta,
 2. Sekretarz Miasta,
 3. Skarbnik Miasta,
 4. Straż Miejska Ostrołęki,
 5. Urząd Stanu Cywilnego,
 6. Wydział Planowania i Zintegrowanego Rozwoju,
 7. Wydział Budownictwa,
 8. Wydział Inwestycji Miejskich,
 9. Wydział Dróg,
 10. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 11. Wydział Geodezji i Kartografii,
 12. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 13. Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 14. Biuro Prasowe,
 15. Biuro Prawne,
 16. Biuro Kontroli i Skarg,
 17. Biuro Audytu Wewnętrznego,
 18. Biuro Ochrony Danych Osobowych,
 19. Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
 20. stanowiska samodzielne: Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Miejski Rzecznik Konsumentów.

Życiorys Prezydenta

Łukasz Kulik sprawuje funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęki od 2018 r. Został wybrany na stanowisko w dn. 04.11.2018 r., uzyskując w II turze wyborów samorządowych poparcie 64,49 % wyborców.

Uroczyste ślubowanie i objęcie urzędu Prezydenta Miasta nastąpiło 22.11.2018 r.