Prezydent Miasta Ostrołęki - Janusz Kotowski

Sekretariat:
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 119
07-400 Ostrołęka
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 200
email: prezydent@um.ostroleka.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
we wtorki 8:00 - 17:00


Przyjęcia interesantów

Prezydent Miasta Ostrołęki przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 9:00 do 17:00.

W trosce o zmniejszenie uciążliwości osób oczekujących na spotkanie z prezydentem Miasta, wprowadziliśmy od grudnia 2010 r. zapisy na konkretną godzinę. Interesanci, którzy chcą się spotkać z prezydentem w sprawie skarg i wniosków, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu - pokój nr 119, celem ustalenia daty i godziny wizyty. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. (29) 764 68 21.


Kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta:

 1. wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. obsługi prawnej,
 2. działalności kontrolnej Urzędu Miasta oraz realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 5. planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta, spraw obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej,
 6. audytu wewnętrznego,
 7. współdziałania z organami samorządowymi i właściwymi organami administracji rządowej,
 8. związane z ewidencją działalności gospodarczej, realizacją zadań właścicielskich w spółkach prawa handlowego oraz publicznym transportem zbiorowym,
 9. współdziałania ze środkami masowego przekazu,
 10. związane z promocją miasta, z zakresu kultury, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dotyczących planowania rozwoju gospodarczego miasta,
 11. ochrony informacji niejawnych, 
 12. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. oświaty i wychowania,
 14. z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów.

 Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta wykonują zadania:

 1. Sekretarz Miasta,
 2. Skarbnik Miasta,
 3. Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu,
 4. Wydział Oświaty,
 5. Referat Działalności  Gospodarczej,
 6. Straż Miejska Ostrołęki,
 7. Referat Zarządzania Kryzysowego,
 8. Biuro Kontroli i Skarg,
 9. Biuro Prawne,
 10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 11. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 12. Audytor Wewnętrzny,
 13. Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
 14. Miejski Rzecznik Konsumentów.

Życiorys Prezydenta

Janusz Kotowski sprawuje funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęki od 2006 r. Po raz trzeci został wybrany na stanowisko w dn. 30.11.2014 r., uzyskując w II turze wyborów samorządowych poparcie 53,61 % wyborców.

Uroczyste ślubowanie i objęcie urzędu Prezydenta Miasta nastąpiło 9.12.2014 r.

Z samorządem miejskim związany od 1998 r. kiedy po raz pierwszy został radnym i Przewodniczącym Rady Miasta Ostrołęki. Pełnił tę funkcję nieprzerwanie także w następnej kadencji (od 2002 r.), aż do czasu objęcia funkcji Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego (lata 2005 - 2006). Na Mazowszu odpowiadał za sprawy kultury i ochrony środowiska.

Janusz Kotowski ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce, a później studia filozoficzno-teologiczne i podyplomowe ekonomiczno-menedżerskie. Przez kilkanaście lat zawodowo związany z oświatą. Był nauczycielem w kilku ostrołęckich szkołach średnich, współzałożycielem i dyrektorem Społecznego Liceum Ekonomicznego. Prowadził zajęcia z filozofii, socjologii i języka niemieckiego, także dla studentów. Pełnił funkcję wicedyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość.

Janusz Kotowski jest żonaty, ma dwóch synów i córkę. Oprócz zaangażowania społeczno-samorządowego jego pasją jest niezmiennie piłka nożna, filozofia i teologia, turystyka górska uprawiana w Tatrach.

Kadencja prezydenta miasta trwa tak jak w przypadku Rady Miasta 4 lata.