Prezydent Miasta Ostrołęka - Janusz Kotowski

Sekretariat:
Plac Gen J. Bema 1, pokój 119
07-400 Ostrołęka
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 200
email: prezydent@um.ostroleka.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
we wtorki 8:00 - 17:00


Przyjęcia interesantów

Prezydent Miasta Ostrołęki przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 9:00 do 17:00.

W trosce o zmniejszenie uciążliwości osób oczekujących na spotkanie z prezydentem Miasta, wprowadziliśmy od grudnia 2010 r. zapisy na konkretną godzinę. Interesanci, którzy chcą się spotkać z prezydentem w sprawie skarg i wniosków, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu - pokój nr 119, celem ustalenia daty i godziny wizyty. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. (29) 764 68 21.


Kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta:

 1. wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. obsługi prawnej,
 2. działalności kontrolnej Urzędu Miasta oraz realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 5. planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta, spraw obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej,
 6. audytu wewnętrznego,
 7. współdziałania z organami samorządowymi i właściwymi organami administracji rządowej,
 8. związane z kreowaniem, programowaniem i promocją rozwoju gospodarczego miasta, realizacją zadań właścicielskich w spółkach prawa handlowego,
 9. współdziałania ze środkami masowego przekazu,
 10. ochrony informacji niejawnych,
 11. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 12. osób niepełnosprawnych,
 13. oświaty i wychowania.

 

Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta wykonują zadania:

 1. Sekretarz Miasta,
 2. Skarbnik Miasta,
 3. Straż Miejska Ostrołęki,
 4. Biuro Kontroli i Skarg,
 5. Biuro Prawne,
 6. Referat Zarządzania Kryzysowego,
 7. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta,
 8. Wydział Oświaty,
 9. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. Audytor Wewnętrzny,
 11. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 12. Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i obsługi inwestora,
 13. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.
 14. Rzecznik prasowy.

Życiorys Prezydenta

Janusz Kotowski został po raz trzeci został wybrany na urząd Prezydenta Ostrołęki uzyskując poparcie 53,61 % wyborców (8562 osoby) w II turze wyborów samorządowych w dn. 30.11.2014 r. Uroczyste ślubowanie i ponowne objęcie urzędu nastąpiło 9.12.2014 r. Kadencja prezydenta miasta trwa tak jak w przypadku Rady Miasta 4 lata.

Z samorządem miejskim związany od 1998 r. kiedy po raz pierwszy został radnym i Przewodniczącym Rady Miasta Ostrołęki. Pełnił tę funkcję nieprzerwanie także w następnej kadencji, aż do czasu objęcia funkcji Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego (2005 - 2006), na Mazowszu odpowiadał za sprawy kultury i ochrony środowiska. Janusz Kotowski został wybrany po raz pierwszy na urząd Prezydenta Ostrołęki w II turze wyborów samorządowych w dn. 26.11.2006 r., uzyskując poparcie 68,3% wyborców (9662 głosy).

Janusz Kotowski ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce, a później studia filozoficzno-teologiczne i podyplomowe ekonomiczno-menedżerskie. Przez kilkanaście lat zawodowo związany z oświatą. Był nauczycielem w kilku ostrołęckich szkołach średnich, współzałożycielem i dyrektor Społecznego Liceum Ekonomicznego. Prowadził zajęcia z filozofii, socjologii i języka niemieckiego dla studentów. Pracował jako wicedyrektor i kierownik hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość.

Prezydent Kotowski jest żonaty, ma dwóch synów i córkę. Oprócz zaangażowania społeczno-samorządowego jego pasją jest niezmiennie piłka nożna, filozofia i teologia, turystyka górska uprawiana w Tatrach.