Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o uznanie za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny   ( BZK-W-4 )
  2. Załączniki :
    • karta powołania lub zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu do służby wojskowej,
    • zaświadczenie o dochodach członków rodziny, a w przypadku osób  bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o  zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku,
    • odpis skrócony aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Króla Jana Kazimierza 1 pokój Nr 16 (I piętro)
tel. (+ 48 29) 765 43 83

Punkt Obsługi Interesantów

pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 42 79
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Kontakt w sprawie BZK 5

Wiesława Reguła
ul. Króla Jana Kazimierza 1 pokój nr 16 ( I piętro)
tel. (+48 29) 765 43 83

Termin odpowiedzi

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobie wnoszącej podanie oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

Decyzję odmowną doręcza się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobie wnoszącej podanie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Uwagi

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu osoby są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli osobę obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Proszę upewnić się, że na potwierdzeniu przyjęcia Państwa wniosku wpisano numer  BZK. Prosimy używać go jeżeli będziecie Państwo prowadzili dalszą korespondencję związaną z tą sprawą, zdecydowanie przyśpieszy to realizację złożonego wniosku.

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 372).