Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza o wypłatę należności mieszkaniowych, do którego należy dołączyć:

  • zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem wysokości należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, albo umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię, nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności, lub akt notarialny ( potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
  • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby,
  • decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznaniu za żołnierza samotnego,
  • oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal /dom,
  • zaświadczenie żołnierza samotnego o zameldowaniu na pobyt stały w zajmowanym lokalu.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów
Referat Zarządzania Kryzysowego
ul. Króla Jana Kazimierza 1 pokój Nr 16 (I piętro)
tel. (+ 48 29) 765 42 38 / 769 33 42

Punkt Obsługi Interesantów

pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 42 79
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00
Kontakt w sprawie ZK 7

Wiesława Reguła
ul. Króla Jana Kazimierza 1 pokój nr 16 ( I piętro)
tel. (+48 29) 765 42 38 / 769 33 42

Termin odpowiedzi

Wydanie w terminie 30 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do Wydziału Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat celem wypłacenia należności.

Decyzję przesyła się  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobie wnoszącej podanie, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, albo osobie wynajmującej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 brak

Podstawa prawna
  • Art.131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1541)

     

  • §§ 1- 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin( Dz.U. z 2015r., poz.1503).