Kontakt:

Iwona Jankowska, Kierownik Biura

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Biura Rady Miasta  należy zapewnienie  obsługi administracyjno-organizacyjnej rady, komisji, klubów radnych oraz samorządów osiedlowych, wykonywanie czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady jako zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników wydziału, a w szczególności:
1) pomoc radnym w wykonywaniu mandatu radnego,
2) opracowanie projektów planów pracy rady,
3) opracowanie projektów planów pracy komisji rady oraz sporządzanie sprawozdań 
z działalności,
4) obsługa techniczna obrad sesji rady i posiedzeń komisji rady,
5) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, 
6) przekazywanie uchwał rady wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej oraz właściwym wydziałom, referatom i biurom  do realizacji,
przekazywanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacja uchwał w BIP,
7) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, kierowanie ich do prezydenta 
i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi, 
8) ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez komisje rady, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi, 
9) prowadzenie ewidencji osób i podmiotów wyróżnionych odznaką „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
10) prowadzenie dokumentacji związanej z rozpatrywaniem przez radę skarg dotyczących działalności prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, 
a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru skarg,
b) opracowywanie we współpracy z merytorycznym wydziałem/referatem/biurem projektów odpowiedzi na skargi,
11) prowadzenie ewidencji wydatków rady,
12) koordynowanie prac w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji wpływających do rady, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji petycji,
b) opracowywanie we współpracy z merytorycznym wydziałem/referatem/biurem projektów odpowiedzi na petycje,
c) sporządzanie i publikacja na stronie internetowej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim,
13) obsługa posiedzeń samorządów osiedlowych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności rad osiedli, 
14) ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez rady osiedli, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi, 
15) prowadzenie ewidencji wydatków rad osiedli,
16) prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych radnych, 
17) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych radnych,
18) koordynowanie spraw związanych z wnoszeniem inicjatyw obywatelskich,
19) obsługa administracyjna Rady Seniorów,
20) obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Miasta,
21) prowadzenie wykazu propozycji nazw ulic,
22) opracowywanie projektu statutu miasta i  statutów osiedli,
23) organizacyjno - techniczne przygotowanie i przeprowadzenie:
a)  wyborów do organów osiedli,
b)  wyborów na ławników do sądów powszechnych.”,