Kontakt:

Iwona Jankowska, Kierownik Biura

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Biura Rady Miasta  należy wykonywanie zadań organizacyjnych, prawnych oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem rady miasta, komisji i radnych, a w szczególności:
1)  pomoc radnym w wykonywaniu mandatu radnego,
2)  opracowanie projektów planów pracy rady,
3)  opracowanie projektów planów pracy komisji rady oraz sporządzanie sprawozdań z działalności,
4) obsługa techniczna obrad sesji rady i posiedzeń komisji rady,
5)  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady,
6) przekazywanie uchwał rady wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej oraz właściwym wydziałom, referatom i biurom  do realizacji,
7) przekazywanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacja uchwał w BIP,
8) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
9) ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez komisje rady, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
10) prowadzenie ewidencji osób i podmiotów wyróżnionych odznaką „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z rozpatrywaniem przez radę skarg dotyczących działalności prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru skarg,
b) opracowywanie we współpracy z merytorycznym wydziałem/referatem/biurem projektów odpowiedzi na skargi,
12) prowadzenie ewidencji wydatków rady,
13) koordynowanie prac w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji wpływających do rady, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji petycji,
b) opracowywanie we współpracy z merytorycznym wydziałem/referatem/biurem projektów odpowiedzi na petycje,
c)  sporządzanie i publikacja na stronie internetowej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim,
14)  obsługa posiedzeń samorządów osiedlowych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności rad osiedli,
15) ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez rady osiedli, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
16) prowadzenie ewidencji wydatków rad osiedli,
17)  prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych radnych,
18)  prowadzenie ewidencji delegacji służbowych radnych,
19) koordynowanie spraw związanych z wnoszeniem inicjatyw obywatelskich,
20) obsługa administracyjna Rady Seniorów,
21) obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Miasta,
22) prowadzenie wykazu propozycji nazw ulic,
23) opracowywanie projektu statutu miasta i  statutów osiedli,
24) organizacyjno - techniczne przygotowanie i przeprowadzenie:
a) wyborów do organów osiedli,
b) wyborów na ławników do sądów powszechnych,
25) współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Kartografii w zakresie przygotowywania  projektów uchwał rady w sprawie nadania nazwy ulicy,
26) współpraca z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu oraz Biurem Prasowym w zakresie organizacji na terenie miasta  obchodów świąt narodowych i rocznic.


KLAUZULE INFORMACYJNE W STOSOWANE W BIURZE RADY MIASTA:

Wobec osób uczestniczących w komisjach bądź sesjach Rady Miasta

Wobec kandydatów i radnych wybranych do Rady Seniorów Miasta Ostrołęki

Wobec kandydatów i radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki

Wobec kandydatów na ławników oraz osób zgłaszających kandydatów na ławników

Wobec osób w stosunku do których wnioskodawca zawnioskował o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Miasta Ostrołęki”

 

 Załączniki:

Wobec osób składających skargi i wnioski