Kontakt:

Iwona Jankowska, Kierownik Biura

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje: [start] [koniec]

Do właściwości Biura Rady Miasta  należy wykonywanie zadań organizacyjnych, prawnych oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem rady miasta, komisji i radnych, a w szczególności:
1)  pomoc radnym w wykonywaniu mandatu radnego,
2)  opracowanie projektów planów pracy rady,
3)  opracowanie projektów planów pracy komisji rady oraz sporządzanie sprawozdań z działalności,
4) obsługa techniczna obrad sesji rady i posiedzeń komisji rady,
5)  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady,
6) przekazywanie uchwał rady wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej oraz właściwym wydziałom, referatom i biurom  do realizacji,
7) przekazywanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacja uchwał w BIP,
8) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
9) ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez komisje rady, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
10) prowadzenie ewidencji osób i podmiotów wyróżnionych odznaką „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z rozpatrywaniem przez radę skarg dotyczących działalności prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru skarg,
b) opracowywanie we współpracy z merytorycznym wydziałem/referatem/biurem projektów odpowiedzi na skargi,
12) prowadzenie ewidencji wydatków rady,
13) koordynowanie prac w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji wpływających do rady, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji petycji,
b) opracowywanie we współpracy z merytorycznym wydziałem/referatem/biurem projektów odpowiedzi na petycje,
c)  sporządzanie i publikacja na stronie internetowej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim,
14)  obsługa posiedzeń samorządów osiedlowych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności rad osiedli,
15) ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez rady osiedli, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
16) prowadzenie ewidencji wydatków rad osiedli,
17)  prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych radnych,
18)  prowadzenie ewidencji delegacji służbowych radnych,
19) koordynowanie spraw związanych z wnoszeniem inicjatyw obywatelskich,
20) obsługa administracyjna Rady Seniorów,
21) obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Miasta,
22) prowadzenie wykazu propozycji nazw ulic,
23) opracowywanie projektu statutu miasta i  statutów osiedli,
24) organizacyjno - techniczne przygotowanie i przeprowadzenie:
a) wyborów do organów osiedli,
b) wyborów na ławników do sądów powszechnych,
25) współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Kartografii w zakresie przygotowywania  projektów uchwał rady w sprawie nadania nazwy ulicy,
26) współpraca z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu oraz Biurem Prasowym w zakresie organizacji na terenie miasta  obchodów świąt narodowych i rocznic.


KLAUZULE INFORMACYJNE W STOSOWANE W BIURZE RADY MIASTA:

Wobec osób składających skargi i wnioski

Wobec osób składających oświadczenia majątkowe

Wobec osób biorących udział w wyborach do organów osiedli

Wobec osób uczestniczących w komisjach bądź sesjach Rady Miasta

Wobec kandydatów i radnych wybranych do Rady Seniorów Miasta Ostrołęki

Wobec mieszkańców występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

Wobec kandydatów i radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki

Wobec kandydatów na ławników oraz osób zgłaszających kandydatów na ławników

Wobec mieszkańców, którzy zgłosili się do debaty nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki

Wobec osób wybranych do organów osiedli w związku z administracyjną obsługą organów

Wobec osób w stosunku do których wnioskodawca zawnioskował o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Miasta Ostrołęki”Załączniki:

Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób składających skargi i wnioski
Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób składających oświadczenia majątkowe
Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób wybranych do organów oObowiązek informacyjny realizowany wobec osób wybranych do organów osiedli w związku z administracyjną obsługą organów.pdf
Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób uczestniczących w komisjach bądź sesjach rady miasta
Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów i radnych wybranych do Rady Seniorów Miasta Ostrołęki
Obowiązek informacyjny realizowany wobec mieszkańców występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów i radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki
Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów na ławników oraz osób zgłaszających kandydatów na ławników
Obowiązek informacyjny realizowany wobec mieszkańców, którzy zgłosili się do debaty nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki