Wymagane dokumenty
1. Dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport) osób zamierzających wstąpić w związek małżeński.
2. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeżeli otrzymanie dokumentu jest utrudnione, sąd  w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu oraz dokument tożsamości do wglądu.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 Opłaty

Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa-84,- zł.

 

Opłata administracyjna:

- 1000,- zł, jeżeli osoby zamierzają zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

 

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na nr konta:

 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Urząd Miasta Ostrołęki,

Plac Gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka

lub w kasie Urzędu Miasta Ostrołęki,  Plac Gen. Józefa Bema 1

 Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Berka Joselewicza 2, 07-400 Ostrołęka
tel. +48 (29) 765 43 11

 Kontakt w sprawie USC 5

Beata Krzysztofińska
ul. Berka Joselewicza 2
tel. +48 (29) 765 43 11, +48 (29) 765 43 42

Anna Stefanowska
ul. Berka Joselewicza 2
tel. (+48 29)  765 43 40
 Termin odpowiedzi

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Termin oczekiwania może być skrócony, jeżeli zachodzą ważne powody do jego skrócenia.

 Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

 Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

 Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064jt.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018, poz.1044 j.t.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017, poz. 682. j.t.)