Wymagane dokumenty
  1. Dowody osobiste osób zamierzających wstąpić w związek małżeński
  2. Odpisy skrócone aktów urodzenia.
  3. W przypadku osoby rozwiedzionej lub owdowiałej - odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające ten stan ( np. wdowiec - przekłada odpis skróconego aktu zgonu żony).
  4. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeżeli otrzymanie dokumentu jest utrudnione, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu.
Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sporządzenia aktu małżeństwa - 84,- zł.
  • za każdy odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł.
Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Berka Joselewicza 2, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 43 11

Kontakt w sprawie USC 5

Grażyna Dąbrowska
ul. Berka Joselewicza 2
tel. +48 (29) 764 24 11, +48 (29) 765 43 42

Anna Zych
ul. Berka Joselewicza 2
tel. +48 (29) 765 43 40

Termin odpowiedzi

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Termin oczekiwania może być skrócony, jeżeli zachodzą ważne powody do jego skrócenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).