Wymagane dokumenty
  1. Dowody osobiste osób zamierzających wstąpić w związek małżeński
  2. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeżeli otrzymanie dokumentu jest utrudnione, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu oraz dokument tożsamości do wglądu.
 Opłaty

Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa-84,- zł.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

 Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Berka Joselewicza 2, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 43 11

 Kontakt w sprawie USC 5

Grażyna Dąbrowska
ul. Berka Joselewicza 2
tel. +48 (29) 765 43 42

Anna Zych
ul. Berka Joselewicza 2
tel. +48 (29) 765 43 40

 Termin odpowiedzi

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Termin oczekiwania może być skrócony, jeżeli zachodzą ważne powody do jego skrócenia

 Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

 Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 1741) ,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz.U.2015, poz. 783 z późn. zm)