Więcej: [start] [koniec] [ posiedzenia komisji » ]


Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 • problematyka budżetu Miasta, opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
 • opiniowanie spraw podatków i opłat lokalnych,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach gospodarki finansowej, a w szczególności dotyczących:
  1. nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich nabywania, zbywania i wykupu przez Prezydenta,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciągniętych przez Prezydenta w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez Prezydenta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
 • opiniowanie spraw z zakresu określenia wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie spraw z zakresu współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
 • kontrola Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej.

Skład Komisji:

 • Ewa Żebrowska-Rosak, Przewodnicząca Komisji
 • Dariusz Artur Bralski, członek Komisji
 • Henryk Gut, członek Komisji
 • Dariusz Maciak, członek Komisji
 • Irena Nosek, członek Komisji
 • Jan Rzewnicki, członek Komisji
 • Michał Skowroński, członek Komisji
 • Wiesław Cezary Szczubełek, członek Komisji