Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 Wydziały Urzędu

ORM Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta
OU Wydział Obsługi Urzędu
FBPO
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat
WI Wydział Informatyki
WKT
Wydział Komunikacji i Transportu
WIM Wydział Inwestycji Miejskich
KPZ Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych
WD Wydział Dróg
WAB Wydział Architektury i Budownictwa
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
WGK Wydział Geodezji i Kartografii
WO Wydział Oświaty
SO
Wydział Spraw Obywatelskich
SSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
PMK Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu
GKOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
RG Referat Działalności Gospodarczej
ZK Referat Zarządzania Kryzysowego
BP Biuro Prawne
KS Biuro Kontroli i Skarg
USC Urząd Stanu Cywilnego
SMO Straż Miejska Ostrołęki
PO Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 

Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy

ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji
DP Doradcy Prezydenta Miasta
BHP
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
AW Audytor wewnętrzny
MRK Miejski Rzecznik Konsumentów

 

Inne skróty

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SST Szczegółowe specyfikacje techniczne