Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 Symbole komórek organizacyjnych

ORM Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta
OMK Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji
FBPO
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat
WI Wydział Informatyki
KPZ Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych
WID Wydział Inwestycji i Drogownictwa
RPB Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
WGK Wydział Geodezji i Kartografii
GKOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WO Wydział Oświaty
SSO Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
DGK Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu
ORK Wydział Organizacji iKadr
ZK Referat Zarządzania Kryzysowego
BP Biuro Prawne
BAW Biuro Audytu Wewnętrznego
KS Biuro Kontroli i Skarg
USC Urząd Stanu Cywilnego
SMO Straż Miejska Ostrołęki
PR Biuro Prasowe
PO Pion Ochrony Informacji Niejawnych 
IOD Inspektor Ochrony Danych
BHP  Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
MRK Miejski Rzecznik Konsumentów

 

Archiwalne Symbole Komórek Organizacyjnych

ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji
DP Doradcy Prezydenta Miasta
WRG Wydział Działalności Gospodarczej
SSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
OU Wydział Obsługi Urzędu
WKT Wydział Komunikacji i Transportu
WIM Wydział Inwestycji Miejskich
WD Wydział Dróg
WAB Wydział Architektury i Budownictwa
SO Wydział Spraw Obywatelskich
PMK Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu
RG Referat Działalności Gospodarczej


Inne skróty

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SST Szczegółowe specyfikacje techniczne