Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • prowadzenie działalności kontrolnej na podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności gospodarności uchwał Rady w zakresie wykonywania budżetu Miasta przez Prezydenta i jednostki organizacyjne,
 • kontrola Prezydenta i jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym oraz stosowania systemu zamówień publicznych
 • kontrola przestrzegania art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych przez pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
 • współdziałanie z Biurem Kontroli i Skarg Urzędu Miasta,
 • opiniowanie wykonania budżetu Miasta,
 • występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Skład Komisji:

 • Edward Górecki, Przewodniczący Komisji
 • Magdalena Jaworowska, Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Dariusz Artur Bralski, członek Komisji
 • Adam Kurpiewski, członek Komisji
 • Andrzej Rykowski, członek Komisji
 • Michał Skowroński, czlonek Komisji
 • Piotr Wierzba, czlonek Komisji
 • Ewa Żebrowska-Rosak, czlonek Komisji

 

Więcej:[start] [koniec] [ posiedzenia komisji » ]