Wymagane dokumenty
 1. Wniosek na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi (WD-W-2),
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i przebiegu umieszczanych urządzeń oraz powierzchni ich rzutu poziomego (kopia mapy załączonej do decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia z naniesioną lokalizacją wbudowanych urządzeń - 2 egz. Załącznik graficzny powinien być podpisany przez wnioskodawcę.
 3. Protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
 4. Kopia pozwolenia na budowę / przyjęcia zgłoszenia.
Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:

 • Opłata roczna - ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych umieszczanego urządzenia i liczby lat zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie 1m2 urządzenia.

Stawki opłat za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej:

 1. Wszystkie elementy pasa drogowego za wyjątkiem obiektów mostowych (za 1 m2 rzutu poziomego x 1 rok):
  1. sieci wodociągowe i kanalizacyjne:
   • 1,00 zł droga powiatowa/gminna/krajowa/wojewódzka
  2. sieci gazowe, energetyczne, ciepłownicze i pozostałe:
   • 16,00 zł droga powiatowa/gminna/ krajowa/ wojewódzka,
  3. sieci telekomunikacyjne:
   • 150,00 zł droga powiatowa/ gminna/ krajowa/ wojewódzka,
 2. Na drogowych obiektach mostowych:
  • 150,00 zł droga powiatowa/ gminna/ krajowa/ wojewódzka.

 

 • Roczne stawki opłat określone w powyższej tabeli obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie mostowym.
 • Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie mostowym przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia.
 • Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

 

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie WD 2

Karina Dobosz
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 110 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 250 lub (+48 29) 765 42 50

Urszula Tyc
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 110 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 250 lub (+48 29) 765 42 50

Termin odpowiedzi

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Uwagi
 • Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym, a niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wymagają zezwolenia zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej.
  Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor (właściciel urządzenia).
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi należy złożyć łącznie
  z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji,
 • Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
  z funkcjonowaniem drogi  wydaje się na czas określony,
 • Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia,
 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zmianami). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.  
Podstawa prawna
 • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 460ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r.,
  Nr 140, poz. 1481 ze zmianami),
 • Uchwała Nr 455/LVIII/2009  Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r., Nr 210, poz. 6503),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami).