Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WAB.6743.72.2.2018

Znak sprawy WAB.6743.72.2.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis 1. Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy: WAB.6743.72.2.2018 2. Data zgłoszenia budowy: 16.07.2018 r. 3. Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto Ostrołęka 4. Adres projektowanego obiektu: Ostrołęka ul. gen. Józefa Hallera 12, działka 40437/5 5. Opis projektowanego obiektu: budowa linii...

Znak sprawy: WAB.6720.1.2.2018

Znak sprawy WAB.6720.1.2.2018

Znak pisma WAB.6720.1.2.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w granicach administracyjnych miasta.

Znak sprawy: WAB.6733.4.2018

Znak sprawy WAB.6733.4.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek oznaczonych nr 60172/3, 60172/13 w obrębie 0006...

Znak sprawy: WAB.6220.6.2018

Znak sprawy WAB.6220.6.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowa systemu kolekcjonowania i spalania niestężonych gazów z celulozowni na terenie zakładu STORA ENSO POLAND S.A. w Ostrołęce na dz. nr ew. 30024/24 i 30024/30 .

Znak sprawy: WAB.6733.2.2018

Znak sprawy WAB.6733.2.2018

Znak pisma WAB.6733.2.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek oznaczonych nr 60431 i 60433 przy ulicy Józefa...

Znak sprawy: WAB.6733.3.2018

Znak sprawy WAB.6733.3.2018

Znak pisma WAB.6733.3.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek oznaczonych nr 60306/9 i 60306/14 oraz na części...

Znak sprawy: WAB.6721.1.10.2017

Znak sprawy WAB.6721.1.10.2017

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego 2” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: GKOŚ.630.10.2018

Znak sprawy GKOŚ.630.10.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.150.2018.Ł.B

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko tj. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obszarze...

Znak sprawy: WAB.6740.90.2018

Znak sprawy WAB.6740.90.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Na wniosek z dnia 29.05.2018 r. Prezydenta Miasta Ostrołęki reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Radosława Parzych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Józefa Wybickiego i ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrołęce na...

Znak sprawy: WAB.6721.2.1.2018

Znak sprawy WAB.6721.2.1.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów” w Ostrołęce, który obejmować będzie działki nr 30345 i 30346 położone przy ulicy 5 Pułku Ułanów.

Znak sprawy: WAB.6721.1.1.2018

Znak sprawy WAB.6721.1.1.2018

Znak pisma WAB.6721.1.1.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Partyzantów” w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę nr 30248/2 położoną przy ulicy Partyzantów, zawiadamiam o...

Znak sprawy: WAB.6220.3.2018

Znak sprawy WAB.6220.3.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: przebudowa stacji paliw płynnych w zakresie technologii paliwowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. o nr ew. 10318/3 przy ul. Stacha Konwy 3 w Ostrołęce.

Znak sprawy: WAB.6733.27.2017

Znak sprawy WAB.6733.27.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV, wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN, złącz...

Znak sprawy: WAB.6740.4.2.2018

Znak sprawy WAB.6740.4.2.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania...

Znak sprawy: WAB.6733.1.2018

Znak sprawy WAB.6733.1.2018

Znak pisma WAB.6733.1.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN 15kV na terenie części działki oznaczonej nr 11254 przy ulicy Padlewskiego w Ostrołęce, obręb 0001, woj.mazowieckie.

Znak sprawy: WAB.6740.4.2.2018

Znak sprawy WAB.6740.4.2.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie  Na wniosek z dnia 16.02.2018 r., Prezydenta Miasta Ostrołęki, jako Zarządcy Dróg w mieście Ostrołęka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej...

Znak sprawy: WAB.6733.24.2017

Znak sprawy WAB.6733.24.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na terenie działek oznaczonych nr 61870, 61875/1, 61875/7, 61875/15, 61875/28, 61875/29, 61875/30,...

Znak sprawy: WAB.6733.26.2017

Znak sprawy WAB.6733.26.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Irysowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie części działek oznaczonych nr 60090/3, 60061, 60077 oraz na...

Znak sprawy: WAB.6733.23.2017

Znak sprawy WAB.6733.23.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim polegającej na przebudowie jednotorowej linii napowietrznej WN-110kV na linię dwutorową WN-110kV, na terenie: - obręb Nowogród – działki o nr...

Znak sprawy: WAB.6720.3.2.2017

Znak sprawy WAB.6720.3.2.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki przy ulicy gen. Tomasza Turskiego

Znak sprawy: WAB.6733.25.2017

Znak sprawy WAB.6733.25.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi – ul.Marii Dąbrowskiej w Ostrołęce, budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej na terenie...

Znak sprawy: WAB.6721.4.1.2017

Znak sprawy WAB.6721.4.1.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Geodetów” w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę nr 52401/1 położoną przy ulicy Geodetów, zawiadamiam o przystąpieniu do...

Znak sprawy: WAB.6733.1.2018

Znak sprawy WAB.6733.1.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN na terenie części działki oznaczonej nr 11254 przy ulicy Padlewskiego, obręb 0001,...

Znak sprawy: GN.6853.1.2017

Znak sprawy GN.6853.1.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OGŁOSZENIE   O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI  PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

Znak sprawy: GN.6853.2.2017

Znak sprawy GN.6853.2.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OGŁOSZENIE   O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij