Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

SO 1 Wydanie dowodu osobistego.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Dowód osobisty

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w siedzibie dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wersji papierowej (SO-W-1) - należy wydrukować dwustronnie w formacie A4
  lub
  w wersji elektronicznej - odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Do wniosku załącza się: jedną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45,mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składnego w postaci elektronicznej załącza się plik zwierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniającą wymogi o których mowa wyżej.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokoje 10, 11 (parter)
07-400 Ostrołęka
Tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 240, 273

Godziny przejęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.15 - 15.30 , we wtorek 8.15- 16.30

Kontakt w sprawie SO 1

Małgorzata Michałowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 11 (parter)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 240

Barbara Olender
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 11 (parter)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 240

Teresa Bałon
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 10 (parter)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 273

Regina Sul
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 9 (parter)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 273

Termin odpowiedzi

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu lub o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 2. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, nie dotyczy to osób które nie ukończyły 5 roku życia.
 3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych – w przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Odbiór dowodu osobistego.

 1. dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator,
 2. dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator,
 3. wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Uwaga:

 • dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek,
 • osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru), o ile nie została zgłoszona jego utrata,
 • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych (chyba, że dowód wydany został jako bezterminowy) lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 • Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (SO-P-17). Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony lub uszkodzony dowód osobisty.
 • Osoba, przebywająca poza terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
 • Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
 • Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1464  ),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.),

Załączniki

SO-W-1(2) pdf, 140 kB metryczka
SO-P-17(1) pdf, 114 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij