W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WD 3 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Dróg

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o umieszczenie reklamy – nośnika informacji wizualnej w pasie drogowym (WD-W-3)
 2. Wizualizacja reklamy z treścią reklamy, podaniem wymiarów i sposobu zamocowania - 2 egz,.
 3. Decyzja zezwalająca na lokalizację reklamy w pasie drogowym (dotyczy lokalizacji nowych reklam) – 1 egz,.
 4. Szczegółowy, aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji - 2 egz,. Załącznik graficzny powinien być podpisany przez wnioskodawcę.
 5. Pozwolenie na budowę (Wydział Architektury i Budownictwa) lub przyjęcie zgłoszenia*,
 6. Zgoda właściciela obiektu (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) - dotyczy lokalizacji nowych reklam - 1 egz.,
 7. Pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz
  z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1 lub na rachunek Miasta Ostrołęki,
 8. W celu przedłużenia terminu określonego w decyzji na umieszczenie reklamy- nośnika informacji wizualnej w pasie drogowym opisaną procedurę należy powtórzyć poprzez złożenie nowego wniosku wraz z załącznikami
  tj. wizualizacją reklamy z treścią reklamy, podaniem wymiarów – 2 egz. oraz szczegółowym planem sytuacyjnym – 2 egz) na 30 dni przed terminem kończącej się decyzji.

* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 reklamy.
 • Opłaty  pobiera się za wszystkie powierzchnie reklamowe będące w polu widzenia użytkowników drogi.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego :

 1. Reklamy:
  • 1,50 zł – droga krajowa,
  • 1,10 zł – droga wojewódzka,
  • 0,90 zł – droga powiatowa,
  • 0,60 zł– droga gminna.
 2. Reklamy (tzw. szyldy) reklamujące działalność gospodarczą prowadzoną w danym obiekcie:
  • 0,75 zł – droga krajowa,
  • 0,55 zł – droga wojewódzka,
  • 0,45 zł – droga powiatowa,
  • 0,30 zł– droga gminna
 3. .Reklamy na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej dla podmiotów posiadających zarząd tymi wiatami:
  • 0,10 zł – droga krajowa,
  • 0,10 zł – droga wojewódzka,
  • 0,05 zł – droga powiatowa,
  • 0,05 zł– droga gminna.
 4. Informacje i reklamy finansowane ze środków budżetu gminy, w tym również ze środków pozyskanych z UE lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach i o treści odnoszącej się do charakteru prowadzonej przez nie działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lub służące promocji miasta
  • 0,10 zł – droga krajowa,
  • 0,10 zł – droga wojewódzka,
  • 0,05 zł – droga powiatowa,
  • 0,05 zł– droga gminna.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie WD 3

Karina Dobosz
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 110 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 250 lub (+48 29) 765 42 50

Urszula Tyc
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 110 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 250 lub (+48 29) 765 42 50

Termin odpowiedzi

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Uwagi
 • Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy – nośnika informacji wizualnej w pasie drogowym.
  Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor (właściciel reklamy). W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba  przez niego upoważniona.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy – nośnika informacji wizualnej w pasie drogowym należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem jej umieszczenia w pasie drogowym,
 • Zezwolenie na umieszczenie reklamy – nośnika informacji wizualnej w pasie drogowym wydaje się na czas określony,
 • Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia,
 • W zezwoleniu określa się m.in. zobowiązania właściciela reklamy, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia,
 • O umieszczeniu reklamy – nośnika informacji wizualnej w pasie drogowym decyduje jej zlokalizowanie w przestrzeni nad wydzielonym pod drogę pasem terenu w taki sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników drogi. W związku z powyższym reklamy na kółkach, np. na lawetach, samochodach czy choćby rowerach podlegają w/w procedurze
 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1440 ze zmianami). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Podstawa prawna
 • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1264),
 • Uchwała Nr 455/LVIII/2009  Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r., Nr 210, poz. 6503),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Załączniki

WD-W-3(6) pdf, 121 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane