TEKST UJEDNOLICONY STATUTU MIASTA OSTROŁĘKI

został uchwalony Uchwałą Nr 510/LVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki ze zmianą wynikającą z przyjęcia Uchwały Nr 174 /XXIX/ 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki)


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I TRYB PRACY RADY MIASTA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 4
SESJE RADY

ROZDZIAŁ 5
KOMISJE RADY

ROZDZIAŁ 6
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

ROZDZIAŁ 7
KLUBY RADNYCH

ROZDZIAŁ 8
ORGANIZACJA I TRYB PRACY PREZYDENTA

ROZDZIAŁ 9
JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA

ROZDZIAŁ 10
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

ROZDZIAŁ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

<< wstecz GŁÓWNA dalej >>