Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji w zakresie 
[DGK-W-24].

Instruktor jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

   a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

   b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;

4) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Wykładowca jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

   a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

   b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, 
o których mowa w art. 35 ust. 6;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;

4) obowiązek, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

2. Załączniki do wniosku:

zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł. 

Opłata ewidencyjna:

Nie podlega.

Inne opłaty:

Nie podlega.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek 8:00 – 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 228
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00 (pokój nr 20)

Termin odpowiedzi:

W dniu złożenia kompletnej informacji. W szczególnych przypadkach, po uzupełnieniu przez przedsiębiorcę wymaganych informacji - do 7 dni od przyjęcia kompletnej informacji.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Uwagi:

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna:

  • Art. 37 ust 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 38 ust 5 pkt 1 lit a i pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.). 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
    poz. 1000, ze zm.).