Obowiązki instruktorów i wykładowców wpisanych do ewidencji instruktorów i wykładowców
Osoby odpowiedzialne za daną usługę - Wioletta Ludwiniak

Wymagane dokumenty
Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji w zakresie  [DG -W-24].

Instruktor jest obowiązany:

 1. przekazywać staroście:
  a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

 2. corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;
 3. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;
 4. obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Wykładowca jest obowiązany:

 1. przekazywać staroście:
  a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany
 2. corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, 
  o których mowa w art. 35 ust. 6;
 3. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
 4. obowiązek, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Załączniki do wniosku:
zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Opłata skarbowa

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów –  22 zł. 

inne: Nie podlega.

ewidencyjna: Nie podlega 

Miejsce złożenia dokumentów


Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1,
07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 279

czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek 8:00 – 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1,
07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 367

czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00 (pokój nr 17)

Termin odpowiedzi
W dniu złożenia kompletnej informacji.

W szczególnych przypadkach, po uzupełnieniu przez przedsiębiorcę wymaganych informacji - do 7 dni od przyjęcia kompletnej informacji.

Tryb odwoławczy - Nie dotyczy.

Uwagi
Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162).  Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna 
Art. 37 ust 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 38 ust 5 pkt 1 lit a i pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268). 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1546). 

Wzory wniosków
DG-W-24 (2)