W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

jednostka organizacyjna pomocy społecznej

Kierownictwo

Katarzyna Tańska - p.o. Dyrektora
Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz  - Zastępca Dyrektora

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 
1.Opracowanie projektu i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka.
 
2.Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

3.Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

4.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

5.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

6.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
 
7.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8.Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
 
9.Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

10.Praca socjalna.

11.Prowadzenie procedury „Niebieska Karta”.

12.Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania.

13.Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
 
14.Dożywianie dzieci.

15.Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

16.Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” i Noclegowni Dla Osób Bezdomnych oraz kierowanie do ośrodków wsparcia i ustalanie odpłatności za pobyt.
 
17.Kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.
 
18.Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej na terenie miasta Ostrołęki.

19.Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

20.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 
21.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 
22.Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
23.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

24.Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
 
25.Kierowanie i ustalanie odpłatności w ośrodkach wsparcia.

26.Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

27.Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

28.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

29. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

30. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

31.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

32.Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

33.Opracowanie projektu i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 
34.Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

35.Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

36.Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

37. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

38.Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

39.Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone z związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

40.Organizowania opieki nad dziećmi w różnych formach pieczy zastępczej.

41.Udzielania wsparcia rodzinom zastępczym.

42.Usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą i inne formy placówek całodobowych.

43.Ustalania potrzeb i przyznawania świadczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej i pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

44.Sprawowanie nadzoru nad pełnoletnimi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym.

45.Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i ustalenie odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

46.Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości.

47.Ustalenie prawa i wypłata zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku.

48. Ustalenie prawa i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.

49.Ustalenie prawa i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego.

50.Ustalenie prawa i wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego.

51.Ustalenie prawa i wypłata świadczenia rodzicielskiego.
 
52.Ustalenie prawa i wypłata zasiłków dla opiekunów.
 

53.Ustalenie prawa i wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

54.Opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń rodzinnych.
 
55.Ustalenie prawa i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
56.Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

57. Zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 
58.Ustalenie prawa i wypłata dodatku osłonowego.

59. Ustalenie prawa i wypłata dodatku węglowego.

60. Ustalenie prawa i wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

61. Prowadzenie postępowań w sprawach wydawania zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”.

62.Realizacja zadań wynikających z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania:

- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

63.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

64.Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
 
65.Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, na podstawie stosownych upoważnień.
 
66.Współrealizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

67.Realizacja zadań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Ostrołęki.

68.Prowadzenie pomocy wolontarystycznej dla osób i rodzin.

69. Realizacja programów i projektów zewnętrznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

70.Realizacja zadań związanych z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
71.Realizacja zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.
 
72.Przyznawania i realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz świadczeń pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

73. Ustalenia prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
74.Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, w tym realizacja: 

 - interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,

- poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego, świadczonego osobom i rodzinom, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
 
- poradnictwa prawnego realizowanego przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,

 - poradnictwa psychologicznego realizowanego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii,

 - poradnictwa rodzinnego obejmującego szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieści się przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 24/26, tel: 29 767 61 94, 506 029 478.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

W soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy od godziny 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu: 506 029 478 dostępni są pracownicy dyżurujący, którzy są w gotowości do przyjęcia osób będących w sytuacji kryzysowej, potrzebujących schronienia
 
Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
ul. gen. Józefa Hallera 12
07-410 Ostrołęka

telefon: +48 29 764 41 30
fax: +48 29 764 36 28
e-mail: sekretariat@mopr.ostroleka.pl
strona internetowa: www.mopr.ostroleka.pl
strona BIP: bip.mopr.ostroleka.pl

NIP: 7581060443
REGON: 004583607

Punkt Informacyjny:
tel. +48 29 769 33 69

Godziny pracy MOPR:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK - 8:00-16:00


Kasa czynna:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK - 9:00-14:30
(przerwa zwykła: 11:45-12:00)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane