W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statut Miasta - Rozdział 5

Wersja strony w formacie XML

ROZDZIAŁ 5

KOMISJE RADY

§ 38.

 1. Rada, w drodze uchwały, powołuje Komisje, ustala ich nazwę, skład osobowy oraz przedmiot działania.
 2. W skład Komisji może wchodzić nie więcej niż 8 radnych.
 3. W trybie określonym w ust. 1 Rada może powołać komisje doraźne.

§ 39.

 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca, a w przypadku ich nieobecności, inny, wybrany na posiedzeniu członek Komisji.
 2. Komisje działają na posiedzeniach.
 3. Komisje mogą powoływać ze swego składu podkomisje, określając ich nazwę, skład osobowy, czas, przedmiot i tryb działania.
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca.
 5. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Komisji w trybie ust. 4, Komisję zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek co najmniej 1/3 jej składu.
 6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Radny może przewodniczyć tylko jednej Komisji.

§ 40.

 1. Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym przez Radę.
 2. Przewodniczący Komisji, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca I kwartału, przedstawia na sesji, Radzie, sprawozdanie z działalności Komisji.

§ 41.

 1. O terminie i porządku posiedzenia Komisji zawiadamia się jej członków najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, radni spoza jej składu i inne osoby.
 3. O niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Komisji członek Komisji informuje Przewodniczącego Komisji.

§ 42.

 1. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  1. numer, datę i czas trwania posiedzenia,
  2. przyjęty porządek,
  3. listę uczestników,
  4. zwięzły opis przebiegu posiedzenia,
  5. wyniki głosowań,
 3. Komisja przyjmuje protokół w drodze głosowania.
 4. Protokół podpisują prowadzący obrady i protokolant.
 5. Protokoły z posiedzeń Komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej zajmującej się obsługą Rady.

<< wstecz GŁÓWNA dalej >>

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane