W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statut Miasta - Rozdział 6

ROZDZIAŁ 6

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 43.

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje w imieniu Rady działalność Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta.
 2. Liczbę członków i skład osobowy Komisji Rewizyjnej określa Rada odrębną uchwałą.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady.

§ 44.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących wybiera Rada.

§ 45.

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji, który ustala:
  1. porządek obrad,
  2. termin i miejsce posiedzenia,
  3. materiały, które powinni otrzymać członkowie Komisji.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się:
  1. zgodnie z przyjętym planem pracy,
  2. z inicjatywy Przewodniczącego Komisji,
  3. na wniosek Rady, Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady,
  4. na wniosek 1/3 składu Komisji.
 3. O terminie i porządku dziennym posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawiadamia się pisemnie jej członków, Przewodniczącego i Prezydenta, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 46.

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wszystkie jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 2. O niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członek Komisji informuje Przewodniczącego Komisji.

§ 47.

Do przeprowadzenia kontroli Komisja Rewizyjna może powołać ze swego grona zespoły kontrolne.

§ 48.

 1. W skład zespołu kontrolnego wchodzą co najmniej 3 osoby.
 2. Zespół kontrolny działa w oparciu o upoważnienie podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Upoważnienie powinno zawierać w szczególności:
  1. pieczęć nagłówkową Rady,
  2. imienny skład zespołu kontrolnego,
  3. zakres tematyczny i czasowy kontroli,
  4. określenie jednostki kontrolowanej.

§ 49.

 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 2. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 3. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
 4. Członek zespołu kontrolnego ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem.
 5. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się w kontrolowanej jednostce.
 6. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od przedstawienia protokołu wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia.
 7. Protokół wraz z propozycjami zaleceń, członkowie zespołu kontrolnego składają Komisji Rewizyjnej na najbliższym jej posiedzeniu.
 8. Komisja Rewizyjna może wnioskować, aby zespół uzupełnił kontrolę, zgodnie z zakresem ujętym w planie kontroli lub może powołać nowy zespół kontrolny.
 9. Do udziału w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 7 zaprasza się kierownika kontrolowanej jednostki.

§ 50.

Protokół o którym mowa w art. 49 ust. 1 powinien zawierać:

 1. pieczęć nagłówkową Rady,
 2. imienny skład zespołu kontrolnego,
 3. nazwę jednostki kontrolowanej,
 4. nazwiska i funkcje osób udzielających wyjaśnień,
 5. określenie tematycznego i czasowego zakresu kontroli,
 6. ustalenia kontroli,
 7. zastrzeżenia członków zespołu kontrolnego,
 8. zalecenia pokontrolne ze wskazaniem terminu ich realizacji,
 9. uwagi i zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej w stosunku do przebiegu kontroli i stwierdzonych uchybień,
 10. podpisy kierownika kontrolowanej jednostki, a w przypadku kontroli finansowej, także głównego księgowego, oraz podpisy członków zespołu kontrolnego.

<< wstecz GŁÓWNA dalej >>

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane